Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja na dosiadanie (powożenie) koni

Uzyskanie licencji na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Licencja na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:

1) ukończyła 16 lat – w przypadku ubiegania się o licencję na dosiadanie koni,

2) ukończyła 18 lat – w przypadku ubiegania się o licencję na powożenie koni,

3) posiada uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po:

a) złożeniu pisemnego oświadczenia, że wnioskodawca posiada praktyczne umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzonego przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,

b) zdaniu egzaminu ze znajomości regulaminu wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa, (szczegóły w sekcji DOKUMENTY poniżej)

4) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym.

6) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną,

7) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach*, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub lekarza innego zakładu opieki zdrowotnej wskazanego przez Prezesa. Zaświadczenie lekarskie jest wydawane na czas określony. Z reguły jest to pół roku. Dlatego zdarza się, że wnioskodawca składa wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni z końcem stycznia, a badania lekarskie dosyła z końcem kwietnia, (aby badania były jak najbardziej aktualne i obowiązywały jak najdłużej). Sezon wyścigowy rozpoczyna się w połowie lub z końcem kwietnia.

Osobie, która nabyła uprawnienia do dosiadania koni, do powożenia koni, za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu. Egzamin jest przeprowadzany w języku polskim.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku

Wnioskodawca składa wniosek do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, elektronicznie (z podpisem elektronicznym) lub wysłać e-mailem (bez podpisu). W tym ostatnim przypadku należy dostarczyć oryginał wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Prezes PKWK dokonuje sprawdzenia złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek ma błędy formalne wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

Złożenie przez wnioskodawcę uzupełnień skutkuje przyjęciem wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku otrzymuje informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której Prezes PKWK bada czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 21d ust. 1 ustawy o wyścigach konnych.

  1. Wydanie decyzji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Prezes wydaje licencję na dosiadanie (powożenie) koni. Jeśli wnioskodawca nie spełnia warunków merytorycznych, określonych w art. 21d ust. 1 ustawy o wyścigach konnych, Prezes odmawia udzielenia licencji. Licencję, bądź jej odmowę wydaje się w drodze decyzji. Opłata najczęściej uiszczana jest w momencie, kiedy wnioskodawca dowiaduje się, że licencja została mu udzielona. Opłatę uiścić można w kasie w Polskim Klubie Wyścigów Konnych lub przelać na konto. Licencja jest ważna od dnia wydania do 31 grudnia danego roku, w którym złożono wniosek.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

100,00 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?