Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze działalności kantorowej

Jeśli zmieniły się twoje dane wpisane do rejestru działalności kantorowej musisz poinformować o ich zmianie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności kantorowej składa pisemny wniosek o zmianę danych. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, Prezes Narodowego Banku Polskiego stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie pisemnego wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru

Przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych składa do organu prowadzącego dany rejestr pisemny wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej wraz z załącznikami odpowiadający wymogom ustawowym. W przypadku zmian w zakresie działalności kantorowej powyższy wniosek składa się do oddziału okręgowego NBP właściwego dla miejsca prowadzenia kantorowej. Lista oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl; wnioski można składać bezpośrednio bądź przesyłać na adres oddziału.

Dokumenty

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

  1. Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności kantorowej

Prezes NBP dokonuje zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku o zmianę wpisu. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Jeżeli Prezes NBP nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa powyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Termin

7 dni

  1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Prezes NBP dokonuje zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Organ prowadzący dany rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie.

Uwaga:

od dnia 1 lipca 2011 r. Prezes NBP zobowiązany jest do przekazania informacji drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty

Termin

7 dni

Ile zapłacisz

- 543,50 zł jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności, - 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury. Opłata za zmianę (rozszerzenie zakresu działalności) stanowi 50% stawek określonych od wpisu - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową uiszcza się na rzecz Dzielnicy Śródmieścia m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa. Natomiast opłatę za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury - w wysokości 17,00 zł uiszcza się na rzecz organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Podmiot, któremu odmówiono zmiany wpisu do rejestru działalności kantorowej może w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, zwrócić się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wyżej wymienionego trybu, stronie, na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, służy skarga na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa NBP w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy ta strona była przydatna?