Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na przejazd nienormatywny V kategorii

Masz pojazd o długości większej niż 15 metrów i szerokości większej 3,4 metra i chcesz poruszać się nim po drogach publicznych? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenie kategorii V jest wydawane dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-IV.

Kategoria V dotyczy pojazdów nienormatywnych:

 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-IV
 • o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne

Przeczytaj, jakie są dopuszczalne wymiary i rzeczywista masa całkowita pojazdu dla kategorii I.

Przeczytaj, jakie są dopuszczalne wymiary i rzeczywista masa całkowita pojazdu dla kategorii II-IV.

Zezwolenie kategorii V może być wydane, pod warunkiem że:

 • ładunek jest niepodzielny
 • zarządca drogi, właściwy dla trasy przejazdu zgodzi się na przejazd
 • istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:
  • natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego
  • stan techniczny budowli (np. mostów, wiaduktów, tunelów) usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd
  • przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu

Zezwolenie obejmuje wyznaczoną trasę, wskazaną w zezwoleniu.

Dowiedz się więcej o zezwoleniach na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast na prawach powiatu
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wniosek do GDDKiA możesz złożyć:

Wniosek do prezydenta miasta na prawach powiatu – złóż, jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Wniosek możesz złożyć na piśmie lub przez internet. Dołącz do wniosku dowód wniesienia opłaty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zgodny z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Urząd uzgodni trasę przejazdu z zarządcami dróg po których planowany jest przejazd. Zarządca drogi ma 7 dni roboczych na odpowiedź od dnia otrzymania pisemnego zapytania urzędu wydającego zezwolenie. W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie, trasę uznaje się za uzgodnioną.

Jeżeli przejazd wymaga przystosowania infrastruktury drogowej na jego trasie, termin wydania zezwolenia może się przedłużyć do 30 dni. Urząd poinformuje cię o tym w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pamiętaj! Koszty związane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu ponosi podmiot, który wykonuje przejazd.

Koszty te obejmują m.in.:

 • wykonanie niezbędnych ekspertyz i badań odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • czasowe usunięcie ograniczeń skrajni drogowej
 • wykonanie wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich
 • wykonanie robót zabezpieczających na trasie przejazdu pojazdu
 • dokonanie geometrycznych korekt trasy przejazdu lub występujących w jej ciągu skrzyżowań
 • budowę lub dostosowanie lokalnych objazdów występujących na trasie przejazdu pojazdu
 • wykonanie prac związanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi
 • dokonanie zmian w organizacji ruchu lub przywrócenie jej stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi.

 1. Dostaniesz zezwolenie

Zezwolenie jest wydawane na okres:

 • 14 dni - na jednokrotny przejazd
 • 30 dni - na wielokrotny przejazd.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zezwolenia określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Ile zapłacisz

500 zł – opłata za zezwolenie na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych

1600 zł opłata za zezwolenie na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Opłata za zezwolenie na wielokrotny przejazd jest ustalana zgodnie z wzorem:

On = pj + (n - 1) x 0,7 x pj, w którym poszczególne symbole oznaczają:

 • On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
 • n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
 • pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Gdzie zapłacić: numery rachunków bankowych GDDKiA znajdziesz na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Numerów rachunków miast na prawach powiatu należy szukać na ich stronach internetowych lub spróbować uzyskać je telefonicznie.

Ile będziesz czekać

14 dni roboczych. Jeżeli przejazd wymaga przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin ten wydłuży się do 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez GDDKiA nie przysługuje odwołanie. Możesz jednak zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jeśli decyzję o odmowie wyda prezydent miasta, możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję.

Czy ta strona była przydatna?