Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych

Jesteś inwestorem budującym drogę? Twój projekt odbiega od obowiązujących warunków technicznych? Sprawdź, kiedy i jak możesz starać się o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych przysługuje tylko w wyjątkowych przypadkach. Chodzi o sytuację, kiedy napotkasz techniczne utrudnienia, jak np. ukształtowanie terenu lub zwarta zabudowa. A to sprawia, że inwestycji nie da się wykonać zgodnie z przepisami budowlanymi. Projektant jako pierwszy ocenia, czy możliwe jest odstępstwo. Ostateczną decyzję podejmuje organ administracji architektoniczno-budowlanej, czyli wojewoda lub starosta, który zajmuje się twoją sprawą.

Zgody na odstępstwo nie uzyskasz, gdy:

 • spowoduje ono zagrożenie życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia
 • ograniczy dostęp osobób ze szczególnymi potrzebami
 • pogorszy warunki zdrowotno-sanitarne i użytkowe
 • zaszkodzi środowisku.

Ważne! Nie jest możliwe złożenie wniosku dla inwestycji realizowanej w trybie zgłoszenia, a także uzyskania zgody na odstępstwo w ramach postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy – Prawo budowlane.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed otrzymaniem:

 • pozwolenia na budowę
 • zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
 • decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Złóż wniosek do tego urzędu, na terenie którego budujesz drogę:

 • krajową i wojewódzką ­– do urzędu wojewódzkiego - w wypadku dróg krajowych i wojewódzkich
 • powiatową i gminną – do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu - w wypadku dróg powiatowych i gminnych.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych

Zgłoś się do wojewody, jeśli twoja sprawa dotyczy dróg krajowych i wojewódzkich. W przypadku dróg powiatowych i gminnych – wniosek złóż do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Nie ma jednego wzoru wniosku o odstępstwo. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma własny wzór dokumentu. Jeśli nie, to przykładowy wzór druku o odstępstwo znajdziesz poniżej.

Wniosek możesz złożyć bezpośrednio w urzędzie lub wysłać pocztą.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku odstepstwa od:

Wniosek powinien zawierać:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;

5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W zależności od rodzaju odstępstwa, koniecznie dołącz:

 • informację o obecnym i przewidywanym natężeniu ruchu pojazdów na drodze lub zjeździe objętym wnioskiem
 • projekt stałej organizacji ruchu
 • informację o obecnym i przewidywanym natężeniu ruchu pieszych
 • przekroje poprzeczne pasa drogowego
 • kartogramy ruchu na skrzyżowaniach objętych wnioskiem
 • profile podłużnych jezdni, chodnika lub zjazdu

Zanim złożysz dokumenty, zwróć uwagę na to, że:

 • twoja inwestycja może wpływać na środowisko lub nieruchomości sąsiednie. W takim razie koniecznie dołącz projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, z uwzględnieniem obecnej i projektowanej zabudowy
 • jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, to dołącz oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa
 • w zależności od potrzeb, możesz złożyć dodatkowe opinie innych instytucji
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł

Termin

Wniosek złóż przed otrzymaniem:

 • pozwolenia na budowę
 • zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
 • decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli będzie brakować dokumentów, urząd wyznaczy ci termin na ich uzupełnienie.

Jeśli twój wniosek będzie zasadny, urząd przekaże go do Ministerstwa Infrastruktury.

 1. Minister oceni twój wniosek

Minister zapozna się z wnioskiem i zdecyduje, czy urząd – w którym złożyłeś wniosek – może ci udzielić zgody na odstępstwo.

Zanim minister upoważni urząd do wydania ci zgody na odstępstwo, może zażądać dodatkowych informacji dotyczących wniosku. A te zależą od danej sprawy.

 1. Dostaniesz zgodę lub odmowę udzielenia zgody na odstępstwo

Kiedy urząd otrzyma upoważnienie ministra, zajmie się twoim wnioskiem. Nawet jeśli minister zgodzi się na odstępstwo, to urząd podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy możesz otrzymać odstępstwo.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Odstępstwo otrzymasz w ciągu miesiąca. Jeśli twoja sprawa okaże się bardziej skomplikowana – to odstępstwo otrzymasz w dwa miesiące. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na zajęcie stanowiska przez ministra.

Jak możesz się odwołać

Postanowienie o zgodzie lub jej braku na odstępstwo jest ostateczne. To oznacza, że nie przysługuje ci prawo do złożenia na nie zażalenia. Jeśli chcesz się odwołać od odmowy (lub zgody), możesz to zrobić w ramach odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Czy ta strona była przydatna?