Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś rozbiórkę obiektu budowlanego

Chcesz dokonać rozbiórki obiektu budowlanego? W niektórych przypadkach wystarczy, że zgłosisz urzędowi zamiar rozbiórki. Poniżej dowiesz się, kiedy i jak zgłosić rozbiórkę obiektu budowlanego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy możesz dokonać rozbiórki na podstawie zgłoszenia

Nie wymaga pozwolenia a jedynie zgłoszenia

 • rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości i nie podlegają one ochronie konserwatorskiej lub nie zostały wpisane do rejestru zabytków
 • rozbiórka napowietrznej linii energetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV.

W innym przypadku musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

Aby dowiedzieć się czy obiekt lub urządzenie podlega ochronie jako zabytek, należy udać się do w urzędu, do którego składasz zgłoszenie lub do właściwego konserwatora zabytków.

W innym przypadku musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

Obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę może zostać nałożony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku rozbiórki obiektów dla których nie wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę, gdy rozbiórka tych obiektów:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz
  stanu środowiska lub
 • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione
  prowadzenie robót związanych z rozbiórką. 

Czy jest możliwa rozbiórka bez formalności

Nie musisz dokonywać zgłoszenia ani uzyskać decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeśli chcesz dokonać rozbiórki:

 • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki
 • budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej,

z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki możesz złożyć w każdym momencie, jednak przed terminem zamierzonego rozpoczęcia rozbiórki.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Od 1 lipca 2021 roku zgłoszenie rozbiórki możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.


W większości przypadków zgłoszenie złóż do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu.

W niektórych przypadkach zgłoszenie złóż do wojewody – wtedy, gdy chcesz dokonać rozbiórki obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych (np. linie kolejowe, tereny zajmowane przez obiekty wojskowe);
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji (czyli powyżej 50 kW);
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • należących do Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich znajdujących się w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich – w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • sieci przesyłowych – w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Starosta, prezydent miasta na prawach powiatu oraz wojewoda to organy administracji architektoniczno-budowlanej – w opisie usługi są one nazywane urzędami

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce rozbiórki.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zgłoszenie zamiaru rozbiórki

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zgłoszeniu podaj rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli dotyczy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • zakres
 • miejsce
 • sposób wykonywania rozbiórki.

W przypadku rozbiórki metodą wybuchową dołącz dokumentację strzałową.

Termin

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki możesz złożyć w każdym momencie, jednak przed terminem zamierzonego rozpoczęcia rozbiórki.

 1. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie oraz złożone dokumenty

Urząd sprawdzi, czy możesz wykonać rozbiórkę na podstawie zgłoszenia.

 • Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie robót rozbiórkowych tak zwaną milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Ale może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
 • Decyzję o sprzeciwie wobec rozbiórki i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę otrzymasz w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia, jeśli rozbiórka budynków i budowli:
  • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska
  • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką
 • Jeżeli twoje zgłoszenie ma braki, to urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Urząd może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych. Żądanie to musi być uzasadnione bezpieczeństwem ludzi lub mienia. 

Ważne! Gdy nie usuniesz braków w terminie, to otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec rozbiórki.

 1. Rozpocznij rozbiórkę

Termin

Prace rozbiórkowe muszą być rozpoczęte przed upływem trzech lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. W przeciwnym razie trzeba będzie ponownie zgłosić zamiar rozbiórki.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe mające na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia możesz rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem. Po ich rozpoczęciu musisz niezwłocznie złożyć zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących tych robót.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do wykonywania robót rozbiórkowych objętych obowiązkiem zgłoszenia możesz przystąpić po 21 dniach od dnia złożenia zgłoszenia, o ile urząd nie wniesie w tym terminie decyzji o sprzeciwie. Termin 21-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia - jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Wyjątkiem jest wykonanie rozbiórki obiektów, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi lub mienia (na przykład obiekt grozi zawaleniem). Możesz ją rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia. Jednak nie zwalnia to ciebie z obowiązku jak najszybszego złożenia zgłoszenia zamiaru rozbiórki.

Ważne! Urząd nie musi doręczyć ci decyzji o sprzeciwie w terminie 21 dni. Wystarczy, że nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Zatem po upływie 21 dni zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Urząd może - przed upływem terminu 21 dni - wydać ci zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia rozbiórki. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Gdy otrzymasz zaświadczenie, możesz od razu rozpocząć rozbiórkę.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o sprzeciwie wobec rozbiórki i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeżeli zgłoszenie złożono do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeżeli zgłoszenie złożono do urzędu wojewódzkiego

Warto wiedzieć

Kierownik rozbiórki

Rozbiórka obiektu budowlanego na podstawie dokonanego zgłoszenia rozbiórki nie musi być prowadzona przez kierownika rozbiórki. Jedynie, gdy rozbiórka prowadzona jest metodą strzałową, to musi ona być prowadzona pod nadzorem kierownika robót strzałowych.

Czy ta strona była przydatna?