Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Chcesz prowadzić szkolenia na temat środków ochrony roślin? Taka działalność podlega wpisowi do odpowiedniego rejestru. Jak uzyskać wpis do rejestru dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin obejmują:

 • doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,
 • stosowanie środków ochrony roślin,
 • badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony,
 • integrowaną produkcję roślin.

Kto może złożyć wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru może złożyć przedsiębiorca oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin musi uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Działalność ta jest działalnością regulowaną.

Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, może także prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności objętej wpisem.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla twojego miejsca zamieszkania (lub wykonywania działalności)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jesteś podmiotem niebędącym przedsiębiorcą - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla siedziby
 • jesteś przedsiębiorcą, który zamierza czasowo świadczyć usługi na terytorium RP - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla planowanego miejsca prowadzenia szkoleń
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Formularze wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN). W celu pobrania wzorów dokumentów należy wybrać na mapce odpowiednie województwo oraz zakładkę "Formularze".

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

 • imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
 • wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie ma następującą treść:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50)."

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

 • nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
 • wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Czasowe świadczenie usług w Polsce

Jeśli zamierzasz czasowo w Polsce świadczyć usług szkoleniowe w zakresie środków ochrony roślin i jesteś przedsiębiorcą z:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • państwa członkowskiego EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria),
 • państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług

- to dołącz przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w tym państwie.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności objętej wpisem.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wojewódzki inspektor bada, czy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym;
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego inspektora terminie;
  • stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora rażących naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Jeśli wnioskodawcą jest podmiot niebędącym przedsiębiorcą, wojewódzki inspektor bada, czy podmiot ten nie został wykreślony z rejestru w drodze decyzji w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:

 • rażącego naruszenia przez podmiot niebędący przedsiębiorcą warunków prowadzenia działalności (warunki opisane w informacjach dodatkowych),
 • złożenia oświadczenia o znajomości i spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem, niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli,
 • nieusunięcia uchybień warunków wymaganych do wykonywania działalności w wyznaczonym przez wojewódzkiego inspektora terminie.

Podmiot taki może uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z tego rejestru.

 1. Wpis do rejestru prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i załączników, wojewódzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku i wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr zawiera:

a) w przypadku przedsiębiorcy – imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania a w przypadku podmiotu niebędącego przedsiębiorcą – nazwę oraz adres i siedzibę tego podmiotu;

b) wskazanie zakresu w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;

c) numer wpisu do rejestru;

d) datę wpisu do rejestru.

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin udostępnione są na stronach internetowych każdego z wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN) w zakładce "Rejestry i ewidencje".

Odmowa wpisu do rejestru:

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, wojewódzki inspektor wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Uwaga

Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas zainteresowany podmiot (przedsiębiorca lub podmiot nie będący przedsiębiorcą) może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę skarbową zapłać z chwilą złożenia wniosku na wskazany przez wojewódzkiego inspektora rachunek bankowy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, którzy prowadzą szkolenia w zakresie środków ochrony roślin obowiązani są:

 • zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 • zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie szkolenia w tym zakresie;
 • informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;
 • prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń;
 • dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
 • udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;
 • przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 5;
 • wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Podmioty niebędące przedsiębiorcami prowadzące szkolenia w zakresie środków ochrony roślin obowiązani są informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o:

 • zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;
 • zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Przedsiębiorcy obowiązani są zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Szkolenia w czasie epidemii lub stanu nadzwyczajnego - w okresie epidemii lub  stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów szkolenia w zakresie środków ochrony roślin mogą być prowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym - nie dotyczy to jednak zajęć praktycznych. Osoba prowadząca szkolenie online zobowiązana jest udostępnić wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa przez czas trwania tego szkolenia bezpośredni dostęp on-line do prowadzonego szkolenia.

Szczegółowe warunki dotyczące prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r.

Czy ta strona była przydatna?