Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Chcesz prowadzić ośrodek kształcenia podyplomowego dla lekarzy lub lekarzy dentystów? Jest to działalność regulowana, zatem musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić:

 • podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 • podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe
 • inne podmioty po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego

 • posiadanie planu kształcenia realizowanego w określonym czasie zawierającego w szczególności:
  • cel (cele) kształcenia
  • przedmiot i zakres kształcenia, zgodny z aktualną wiedzą medyczną
  • formę (formy) kształcenia
  • wymagane kwalifikacje uczestników
  • sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia
  • sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia
 • zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia
 • zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego
 • posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny
 • zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres kształcenia przez uprawnione podmioty i osoby posiadające uprawnienia oraz właściwe kwalifikacje do ich wykonywania

Warianty prowadzenia szkoleń

 • na terenie całej Polski
 • na obszarze działania izby lekarskiej, gdzie znajduje się twoja siedziba
 • na obszarze działania izby lekarskiej, innym niż twoja siedziba

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wpis do rejestru złóż co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Naczelna Izba Lekarska

Wniosek złóż do:

 • okręgowej izby lekarskiej (OIL), właściwej dla twojej siedziby
 • Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), gdy zamierzasz prowadzić szkolenia na terenie całego kraju
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podpyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Prowadzenie szkoleń na obszarze działania izby lekarskiej, gdzie znajduje się twoja siedziba

Jeżeli zamierzasz prowadzić szkolenia na obszarze działania izby lekarskiej, w której znajduje się twoja siedziba, złóż wniosek wraz z wszystkimi załącznikami bezpośrednio do izby w twoim okręgu.

Prowadzenie szkoleń na obszarze działania izby lekarskiej, innym niż twoja siedziba

Jeżeli zamierzasz prowadzić szkolenia na obszarze działania izby lekarskiej innym niż twoja siedziba to pamiętaj, że najpierw musisz wysłać do właściwej okręgowej izby lekarskiej (znajdującej się na obszarze, na którym masz zamiar prowadzić szkolenia), wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. OIL potwierdza spełnienie warunków poprzez doręczenie ci odpowiedniej uchwały w tym zakresie. Następnie złóż wniosek wraz z uchwałą i resztą załączników do OIL, właściwej dla twojej siedziby.

Prowadzenie szkoleń na terenie całego kraju

Jeżeli zamierzasz prowadzić szkolenia na terenie całego kraju to pamiętaj, że najpierw musisz wysłać do Naczelnej Izby Lekarskiej wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. NIL potwierdza spełnienie warunków kształcenia poprzez doręczenie ci odpowiedniej uchwały w tym zakresie. Następnie musisz złożyć wniosek wraz z uchwałą i resztą załączników do OIL, właściwej dla twojej siedziby.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dodatkowe załączniki:

Pamiętaj, że do informacji o formie kształcenia musisz załączyć dodatkowe dokumenty wynikające z indywidualnych wymogów konkretnej okręgowej izby lekarskiej. Większość izb wymaga załączenia następujących dokumentów:

 • szczegółowy program kształcenia
 • regulamin kształcenia
 • dokument potwierdzający kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 • wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do udzielenia świadczeń zdrowotnych

Termin

Wniosek o wpis do rejestru złóż co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 1. Okręgowa izba lekarska sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), izba wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Wpis do rejestru

W zależności od tego, jaki wariant prowadzenia szkoleń wybierzesz, to Naczelna Rada Lekarska lub okręgowa rada lekarska podejmie uchwałę i wpisz cię do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Po dokonaniu wpisu otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeżeli NRL lub ORL nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, to możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do NRL lub ORL.

Dokumenty

Ile zapłacisz

500 zł + 250 zł za każdą planowaną formę realizacji programu kształcenia. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie, wówczas opłata wynosi 500 zł.

Opłatę wpłać na konto OIL lub NIL.


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata:  17 zł wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby izby, w której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do okręgowej izby lekarskiej w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej (jeżeli decyzję wydała ORL) lub do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Naczelnej Rady Lekarskiej (jeżeli decyzję wydała NRL). Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Zmiana danych

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, masz obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 14 dni od od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Czy ta strona była przydatna?