Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do środków ochrony roślin

Chcesz prowadzić działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin? Jest to działalność regulowana i wymaga wpisu do rejestru. Jak uzyskać wpis dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru może złożyć przedsiębiorca oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin wymaga używania bezpiecznego, przebadanego i dopuszczonego do tych zabiegów specjalistycznego sprzętu, który:

 • użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
 • jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin

Jaki sprzęt i kiedy podlega obowiązkowym badaniom sprawności

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. 

Następne badania potwierdzenia sprawności dla:

 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych
 • opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowaną na pojazdach kolejowych
 • sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach kolejowych

przeprowadza się nie rzadziej niż co 3 lata.

Następne badania potwierdzenia sprawności dla:

 • urządzeń przeznaczonych do zaprawiania nasion, innych niż przemysłowe
 • instalacji przeznaczonych do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych
 • sprzętu samobieżnego lub ciągnikowego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu
 • sprzętu agrolotniczego
 • sprzęt przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku (innego niż wymienione nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów)

przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności objętej wpisem.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla twojego miejsca zamieszkania (lub wykonywania działalności)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jesteś podmiotem niebędącym przedsiębiorcą - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla siedziby
 • jesteś przedsiębiorcą, który zamierza czasowo świadczyć usługi na terytorium RP - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla planowanego miejsca wykonywania działalności
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Formularze wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN). W celu pobrania wzorów dokumentów należy wybrać na mapce odpowiednie województwo oraz zakładkę "Formularze".

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 50. ust. 1), wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
 • wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 52. ust. 4), wniosek powinien zawierać:

 • nazwę oraz adres i siedzibę tego podmiotu;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
 • wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Czasowe świadczenie usług w Polsce

Jeśli zamierzasz czasowo w Polsce świadczyć usługi potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i jesteś przedsiębiorcą z:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • państwa członkowskiego EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria),
 • państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług

- to dołącz przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w tym państwie.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności objętej wpisem.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Wojewódzki inspektor dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i weryfikuje dane zawarte w złożonych dokumentach.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wojewódzki inspektor bada, czy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące ci wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • wykreślono cię z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym;
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego inspektora terminie;
  • stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora rażących naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Jeśli jesteś podmiotem niebędącym przedsiębiorcą, wojewódzki inspektor bada, czy nie wykreślono cię z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:

 • rażącego naruszenia warunków prowadzenia działalności,
 • złożenia oświadczenia o znajomości i spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem, niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli,
 • nieusunięcia uchybień warunków wymaganych do wykonywania działalności w wyznaczonym przez wojewódzkiego inspektora terminie.

Podmiot taki może uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z tego rejestru.

 1. Wpis do rejestru wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i załączników, wojewódzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku i wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Wpis do rejestru upoważnia do wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Rejestr zawiera:

a) w przypadku przedsiębiorcy – imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania, a w przypadku podmiotu niebędącego przedsiębiorcą – nazwę oraz adres i siedzibę tego podmiotu;

b) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;

c) numer wpisu do rejestru;

d) datę wpisu do rejestru.

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin udostępnione są na stronach internetowych każdego z wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce "Rejestry i ewidencje".

Odmowa wpisu do rejestru:

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, wojewódzki inspektor wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Uwaga:

Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas podmiot (przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą) może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

Ile zapłacisz

220 zł

Opłatę skarbową zapłać z chwilą złożenia wniosku na wskazany przez wojewódzkiego inspektora rachunek bankowy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Obowiązki podmiotów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do środków ochrony roślin

Przedsiębiorcy i podmioty nie będące przedsiębiorcami zobowiązani są:

1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;

2) zapewnić prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;

3) prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, zgodnie z metodyką takich badań;

4) dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; jeżeli posiadaczem tego sprzętu jest osoba fizyczna, dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe posiadacza tego sprzętu: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;

5) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej, w tym dane osobowe posiadacza tego sprzętu, o których mowa w pkt 4;

6)  udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, na żądanie wojewódzkiego inspektora;

7) wydawać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz umieszczać na tym sprzęcie, jeżeli jego sprawność techniczna została potwierdzona, znak kontrolny zawierający indywidualny numer.

Szczegółowe warunki dotyczące prowadzenia działalności polegającej na potwierdzaniu sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Zmiana danych

Przedsiębiorcy oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami muszą zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Kary za stosowanie niesprawnego technicznie sprzętu

Pamiętaj, że stosowanie środków ochrony roślin z wykorzystaniem niesprawnego technicznie lub nieskalibrowanego sprzętu, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny.

Czy ta strona była przydatna?