Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów sprowadzających

Chcesz samodzielnie lub za pomocą innego podmiotu dokonywać importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowo biokomponentów, a następnie rozporządzać nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów? Musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów sprowadzających, który jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Szczegóły sprawdź poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiot sprowadzający to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów. Przedsiębiorca musi być wpisany do rejestru podmiotów sprowadzających prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Kto może zostać wpisany do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty

Aby prowadzić działalność gospodarczą jako podmiot sprowadzający musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów sprowadzających. Wpis uzyskasz, jeśli:

 • dysponujesz odpowiednimi warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej;
 • prowadzisz dokumentację dotyczącą działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów sprowadzających;
 • posiadasz zezwolenie określone w przepisach o podatku akcyzowym, o ile taki obowiązek wynika z tych przepisów;
 • zapewnisz, aby biokomponenty, które poddawane są jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, spełniały wymagania jakościowe określone w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Kiedy nie zostaniesz wpisany do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty

Nie otrzymasz wpisu do rejestru, jeśli:

 • wydano wobec ciebie prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru podmiotów sprowadzających;
 • w okresie 3 lat przez złożeniem wniosku wydano wobec ciebie decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej;
 • ukarano cię za przestępstwo:
  • skarbowe;
  • przeciwko mieniu;
  • wiarygodności dokumentów;
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
  • obrotowi gospodarczemu.

Rejestr podmiotów sprowadzających prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających

Dokumenty

W przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego wypełniają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania. Po wypełnieniu przedmiotowego oświadczenia przez każdego członka zarządu albo osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu sprowadzającego należy dołączyć je do wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru podmiotów sprowadzających

Dyrektor Generalny KOWR wpisze cię do rejestru podmiotów sprowadzających w ciągu 7 dni od dnia wpływu do KOWR poprawnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami. Po dokonaniu wpisu otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów sprowadzających.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru, to możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Dokumenty

 1. Urząd przekaże do CEIDG informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację (z datą uprawomocnienia oraz znakiem sprawy) o wpisie do rejestru podmiotów sprowadzających.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

616 zł

+ 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika lub wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola z dopiskiem “Opłata skarbowa - wpisz do rejestru podmiotów sprowadzających”.

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Obowiązek przesyłania sprawozdań

Jako podmiot sprowadzający musisz składać sprawozdania kwartalne z prowadzonej działalności na formularzu do KOWR. Takie sprawozdanie musisz złożyć w ciągu 45 dni po zakończeniu każdego kwartału– sporządzone na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów.

Odpowiedzialność karna

Jeśli będziesz funkcjonować jako podmiot sprawdzający bez uzyskania wpisu, może ci grozić kara – 5 tysięcy zł.

Czy ta strona była przydatna?