Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - DODO)

Administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zawiadomienie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, która wdrożyła unijną dyrektywę DODO.

Ustawa nakłada m.in. nowe wymogi i zadania na inspektorów ochrony danych, wyznaczanych przez administratorów przetwarzających dane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Kto może zostać inspektorem ochrony danych

Inspektorem ochrony danych może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań określonych w art. 47 ustawy
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

Jakie zadania ma inspektor ochrony danych

Główne zadania to:

 • informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o spoczywających na nich obowiązkach dotyczących ochrony danych osobowych
 • organizowanie szkoleń dla pracowników
 • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesem UODO)
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane
 • sporządzanie i przekazywanie administratorowi rocznego sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych (do końca I kwartału za rok ubiegły)

Co z dotychczasowym inspektorem ochrony danych

Inspektor ochrony danych powołany na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, pełni swoją funkcję tylko do 6 maja 2019 r., chyba że przed tym dniem administrator zawiadomi Prezesa UODO o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych.  

Dotychczasowy inspektor ochrony danych może kontynuować swoją pracę także po 6 maja 2019 r., jeżeli:

 • spełnia wymagania do pełnienia tej funkcji
 • do 6 maja 2019 r. administrator zawiadomi Prezesa UODO o jego wyznaczeniu

Co jeśli administrator nie wyznaczył dotąd inspektora ochrony danych

W takim przypadku należy wyznaczyć inspektora ochrony danych i zawiadomić o tym Prezesa UODO do 6 maja 2019 r.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zawiadom o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Zawiadomienie może złożyć administrator lub jego pełnomocnik.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby zawiadomienie złożył pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

 1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Administratorzy mogą wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych dla kilku właściwych organów, uwzględniając strukturę organizacyjną i wielkość.

Zastępca dla inspektora ochrony danych

Administrator, przetwarzających dane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, może wyznaczyć osobę zastępującą inspektora w czasie jego nieobecności. Osoba ta musi spełniać kryteria określone dla inspektora ochrony danych.

Poinformuj o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Informacja o inspektorze ochrony danych i jego danych kontaktowych musi się znaleźć na stronie internetowej administratora, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Czy ta strona była przydatna?