Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca samochodowy – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy rzeczoznawcy samochodowego mogą ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania tego zawodu w Polsce.

2. Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich określonych w pkt 1;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

3. Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowym w Polsce musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;
 • posiadać 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
 • posiadać prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
 • nie być karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • posiadać certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
 • zostać wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

4.Wymogu przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją, nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Ponadto, wnioskodawca powinien posiadać znajomość języka polskiego, niezbędną do wykonywania zawodu regulowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udokumentowanie tej znajomości odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu świadczącego o znajomości języka polskiego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim rozpoczniesz wykonywać w Polsce zawód rzeczoznawcy samochodowego.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Ile zapłacisz

735 zł

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego organu.

W roku 2018 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2100 zł.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania, może być wymagane dokonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 • Spełnienie przesłanek dotyczących niekaralności realizuje się na podstawie dokumentów wydanych przez państwo wnioskodawcy albo inne państwo członkowskie, w którym wnioskodawca wykonywał zawód albo działalność. Jeżeli w państwie wnioskodawcy nie są wydawane dokumenty poświadczające niekaralność dowodem w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji jest oświadczenie wnioskodawcy złożone w formie i trybie określonych w przepisach tego państwa. Dokumenty dot. niekaralności powinny być przedstawione, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia ich wydania.
 • Prawo jazdy  powinno odpowiadać kategorii A,B oraz C1 lub C.
 • Uzyskanie certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wymaga m.in : przedstawienia opinii, ocen technicznych lub ekspertyz, z zakresu kompetencji rzeczoznawcy samochodowego lub  ukończenia kursu w zakresie kompetencji rzeczoznawcy samochodowego, wniesienia opłaty związanej z procesem certyfikacji i zdania  egzaminu  z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego.

Termin

Zanim rozpoczniesz wykonywać w Polsce zawód rzeczoznawcy samochodowego.

 1. Potwierdzenie otrzymania wniosku

Ministerstwo zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Analiza formalna i merytoryczna złożonych dokumentów

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to ministerstwo wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Podczas weryfikacji merytorycznej, ministerstwo sprawdza, do czego uprawniają nabyte przez wnioskodawcę za granicą kwalifikacje i czy są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego, o którego uznanie ubiega się wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach ministerstwo występuje o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie członkowskim.

 1. Wydanie postanowienia w sprawie odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności

W trakcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji ministerstwo sprawdza, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego mogą wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu. Minister może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, w przypadku, gdy zakres:

 • kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy lub
 • zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy rożni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi

– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.

Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności Minister Infrastruktury stwierdza w drodze postanowienia wydanego w toku postępowania. W postanowieniu Minister Infrastruktury określa okres trwania stażu adaptacyjnego oraz ustala jego program, a także określa tematykę testu umiejętności.

Program stażu jest ustalany po szczegółowej analizie dotychczas posiadanych kwalifikacji i umiejętności wynikających z dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny do spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków dla wskazanego przez wnioskodawcę zawodu rzeczoznawcy samochodowego.

Termin

1-2 miesiące - tj. po uzyskaniu informacji od organów z innego kraju członkowskiego oraz złożeniu pełnej dokumentacji przez wnioskodawcę i ocenie przedstawionych dokumentów.

 1. Złożenie wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego lub o przeprowadzenie testu umiejętności

Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia wydanego przez Ministra Infrastruktury, występuje z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności, Minister Infrastruktury wydaje decyzję negatywną. Po otrzymaniu decyzji negatywnej, wnioskodawca może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie kwalifikacji.

Ile zapłacisz

 • test umiejętności - opłata za przeprowadzenie testu umiejętności jest ustalana każdorazowo przez właściwy organ na podstawie wyliczenia rzeczywistych kosztów w porozumieniu z komisją, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o jej wysokości nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu;
 • staż adaptacyjny - koszty są ustalane kwotowo przez organ prowadzący postępowanie;

Termin

Wnioskodawca, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia składa w postaci papierowej albo elektronicznej, wniosek o odbycie stażu adaptacyjnego lub wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności, pod rygorem pozostawienia wniosku, bez rozpoznania.

 1. Wydanie decyzji

Na podstawie dokumentacji zostaje wydana:

 • W przypadku oceny pozytywnej - decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych. Organ zawiadamia wnioskodawcę o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
 • W przypadku oceny negatywnej - decyzja odmawiająca uznania kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy (na podstawie art. 127 § 3 k.p.a.).

Dokumenty

Termin

Nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. Bieg terminu, w przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez właściwy organ oceny.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg wspomnianego terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez właściwy organ oceny.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Przy postępowaniu dotyczącym ponownego rozpatrzenia sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca może zrzec się prawa do wniesienia takiego wniosku wobec Ministra Infrastruktury. Z dniem doręczenia Ministrowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Czy ta strona była przydatna?