Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pielęgniarka, położna – prawo wykonywania zawodu

Ukończyłaś szkołę pielęgniarską i chcesz pracować jako pielęgniarka lub położna? Poniżej dowiesz się jak uzyskać prawo wykonywania wyuczonego zawodu oraz jak zdobyć wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka lub położna (Polka lub obywatelka innego kraju UE), aby wykonywać swój zawód musi mieć stwierdzone prawo wykonywania zawodu oraz być wpisana do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej przysługuje osobie:

 • posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej, bądź równoważny dokument, uzyskany w innym państwie niż państwo członkowskie UE
 • posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych
 • której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej
 • która wykazuje nienaganną postawę etyczną

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Złóż wniosek do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera oświadczenia następującej treści:

- „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”;

- „oświadczam, iż władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej”.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

Dołącz 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm oraz jeden z wymienionych dokumentów:

 • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • dyplom pielęgniarki
 • dyplom położnej
 • świadectwo pielęgniarki lub świadectwo położnej

Poniższe załączniki składają wyłącznie obywatele UE:

 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że pielęgniarka lub położna nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego - wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez uprawnionego lekarza państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dla zaświadczeń wystawionych w innym języku niż polski koniecznym jest dołączenie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego) - wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • obywatele UE dołączają kopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 1. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych potwierdza otrzymanie wniosku i załączników oraz informuje pielęgniarkę lub położną o ewentualnych brakach, wzywając do ich uzupełnienia. Jeśli nie usuniesz braków, twój wniosek nie będzie dalej załatwiany.

Termin

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 1. Otrzymasz stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Jeśli twoje dokumenty są poprawne i kompletne, to okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdzi, że masz prawo wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej oraz wpisze cię do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Rejestr jest dostępny online. Jeśli nie spełniasz wymogów, okręgowa rada odmówi ci stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Stwierdzenie prawa i wpis do rejestru lub odmowa stwierdzenia prawa następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Dokumenty

 1. Otrzymasz dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wyda ci dokument (zaświadczenie) "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”. Dokument ten otrzymasz wraz z uchwałą okręgowej rady pielęgniarek i położnych w sprawie stwierdzenia prawa i wpisu do rejestru. Możesz odebrać uchwałę osobiście lub otrzymać ją drogą korespondencyjną. Gdy okręgowa rada odmówi ci stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, otrzymasz uchwałę, która ma moc decyzji administracyjnej, od której możesz się odwołać.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przekaże drogą elektroniczną dane dotyczące wpisu do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Administratorem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych jest Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Aktualizacja danych następuje online i jest widoczna natychmiast po wprowadzeniu danych do okręgowego rejestru.

Termin

Nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do rejestru.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – w przypadku obywateli RP
 • 735 zł – w przypadku obywateli UE. Opłatę wpłać na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Ile będziesz czekać

Prawo wykonywania zawodu uzyskasz maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Masz 14 dni od dnia doręczenia uchwały o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, aby wnieść odwołanie. Odwołanie złóż do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za pośrednictwem okręgowej rady, która podjęła uchwałę o odmowie.

Warto wiedzieć

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej uzyskuje się na czas nieokreślony, pod warunkiem, że nie będzie przerwy w wykonywaniu zawodu, która będzie dłuższa niż 5 lat.

Czy ta strona była przydatna?