Atom
Urząd Miasta Ełk - WYDZIAŁ EDUKACJI
 
Szczegóły instytucji
 
Adres:Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Fax:87 732 62 30
Email:um@um.elk.pl
Strona WWW:http://www.elk.pl
Strona BIP:http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/
Godziny otwarcia:poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30
Informacje dodatkowe:

Wydział Edukacji:

1.Przygotowywanie informacji w zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 16 lat.

2.Analiza danych demograficznych dotyczących populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3.Opracowywanie wniosków w sprawie sieci szkół ( przedszkoli ) oraz zakładania, reorganizacji i likwidacji przedszkoli, szkół i placówek.

4.Koordynacja działań w zakresie naboru dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz grup żłobkowych.

5.Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

6.Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół i przedszkoli

7.Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, szkoły lub placówki.

8.Informowanie dyrektorów podległych jednostek w sprawach dotyczących oświaty i wychowania oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli.

9.Sprawowanie nadzoru w podległych wydziałowi edukacji jednostkach w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności:

1)prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi

oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem,

2)przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

3)przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

10.Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu przez jednostki podległe wydziałowi edukacji, a w szczególności:

1)planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek,

2)analiza stanu realizacji budżetu szkól i przedszkoli w trakcie roku budżetowego,

3)dokonywanie czynności nadzoru (czynności kontrolnych) w zakresie realizacji budżetu w podległych jednostkach,

4)przekazywanie jednostkom podległym zaleceń i wniosków pokontrolnych.

11.Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 do 18 lat.

12.Opracowywanie planów nadzoru i kontroli w jednostkach podległych wydziałowi edukacji.

13.Zapewnienie dziecku w wieku 6 lat lub 5 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

14.Stwarzanie warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach.

15.Koordynacja działań w zakresie:

1)przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego (w okresie ferii letnich),

2)dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych,

3)zapewnienia uczniom zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego.

16.Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na dany rok szkolny, a w szczególności:

Zasięg terytorialny
  • województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat ełcki, gmina Ełk
Lokalizacja
Przejdź do:  Mapa Google
Czy masz jakieś uwagi do opisu tej instytucji?

Jeśli opis tej instytucji jest niepełny lub nieaktualny to prosimy o zgłoszenie nam tej sytuacji.

Po polsku. Zgłoś uwagę