Urząd Miasta Ełk - WYDZIAŁ EDUKACJI

Dane instytucji

Adres:ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Telefon:87 73 26 000
Fax:87 73 26 230
Email:um@um.elk.pl
Strona WWW:http://www.elk.pl
Strona BIP:http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/
Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 800 - 1600
Wtorek - Piątek: 730 - 1530

Informacje dodatkowe:

Wydział Edukacji:

 • Przygotowywanie informacji w zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 16 lat.

 • Analiza danych demograficznych dotyczących populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 • Opracowywanie wniosków w sprawie sieci szkół ( przedszkoli ) oraz zakładania, reorganizacji i likwidacji przedszkoli, szkół i placówek.

 • Koordynacja działań w zakresie naboru dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz grup żłobkowych.

 • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół i przedszkoli.

 • Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, szkoły lub placówki.

 • Informowanie dyrektorów podległych jednostek w sprawach dotyczących oświaty i wychowania oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli.

 • Sprawowanie nadzoru w podległych wydziałowi edukacji jednostkach w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu przez jednostki podległe wydziałowi edukacji.

 • Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 do 18 lat.

 • Opracowywanie planów nadzoru i kontroli w jednostkach podległych wydziałowi edukacji.

 • Zapewnienie dziecku w wieku 6 lat lub 5 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 • Stwarzanie warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach.

 • Koordynacja działań w zakresie przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego (w okresie ferii letnich), dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych, zapewnienia uczniom zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego.

 • Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na dany rok szkolny.

 • Przygotowywanie zbiorczych zestawień arkuszy organizacji szkól i przedszkoli na dany rok szkolny.

 • Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 • Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli kontraktowych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

 • Opracowywanie bilansu potrzeb kadrowych nauczycieli.

 • Prowadzenie spraw związanych z procedurą wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, powierzania nauczycielowi stanowiska dyrektora i odwoływania dyrektora z zajmowanego stanowiska, opiniowaniem wniosków w sprawie zamiaru powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora szkoły na wniosek dyrektora szkoły.

 • Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących oświaty i wychowania, w tym funkcjonowania szkół i przedszkoli.

 • Wykonywanie terminowych sprawozdań lub informacji organom i instytucjom do tego upoważnionym (GUS, MEN, Ministerstwo Finansów, Kuratorium Oświaty, ZUS, RIO, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski).

 • Współpraca w dziedzinie oświaty i wychowania ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 • Udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

 • Prowadzenie spraw związanych z bazą danych systemu informacji oświatowej (SIO).

 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, grantami edukacyjnymi „Nasze pasje”, stypendiami za wyniki w nauce i aktywność społeczną.

 • Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Zasięg terytorialny

 • województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat ełcki, gmina Ełk

Lokalizacja

Przejdź do:  Mapa Google

Czy masz jakieś uwagi do opisu tej instytucji?

Jeśli opis tej instytucji jest niepełny lub nieaktualny to prosimy o zgłoszenie nam tej sytuacji.

Po polsku. Zgłoś uwagę