Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dane instytucji

Adres:
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
NIP:
5272367496
REGON:
017510794
Telefon:
22 330 4000
Fax:
22 53 49 162
Email:
uke@uke.gov.pl
Strona WWW:
http://www.uke.gov.pl
Strona BIP:
http://www.bip.uke.gov.pl
Godziny otwarcia:

8.15 - 16.15

Wyślij pismo

Lokalizacja

Informacje dodatkowe

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Zakres zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej został określony w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258), w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).

Ponadto ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z póżn. zm.) ustanowiła Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu handlowego. Dodatkowo ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) określiła warunki zachowania przez urządzenia zdolności do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych. 

 

Ustawy i rozporządzenia dotyczące Prezesa UKE 

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego określają, że organy administracji łączności, którymi są minister właściwy do spraw łączności (obecnie jest nim Minister Cyfryzacji),  w zakresie poczty - minister właściwy ds. łączności (obecnie Minister Infrastruktury i Budownictwa) oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:

1) wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:

 • zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
 • zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),
 • efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
 • wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją;

2) wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym:

 • usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej,
 • wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich,
 • zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów;

3) promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym:

 • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej,
 • zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym sporze,
 • przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,
 • udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
 • identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych,
 • zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;

4) realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów;

5) zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych.