Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Centrala KRUS

Dane instytucji

Adres:
al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
REGON:
012513262
Telefon:
22 592-66-50
Fax:
22 592-65-90
Strona BIP:
http://www.krus.gov.pl/bip/organizacja/centrala/

Lokalizacja

Informacje dodatkowe

Zadania Centrali KRUS

Centrala jest jedostką organizacyjną służącą  do koordynacji  i merytorycznego nadzoru nad pracą pozostałych jednostek Kasy. Do jej zadań należy w szczególności:

  1. inicjowanie rozwiązań zmierzających do usprawniania systemu ubezpieczenia społecznego rolników,
  2. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań Kasy,
  3. pełnienie roli instytucji łącznikowej w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  4. koordynowanie spraw dotyczących kontaktów Kasy z międzynarodowymi instytucjami ubezpieczeniowymi,
  5. prowadzenie audytu wewnętrznego KRUS i zarządzanych przez nią funduszach.

Struktura komórek organizacyjnych Centrali wynika z regulaminu organizacyjnego nadanego Kasie Zarządzeniem Prezesa KRUS na podstawie  Zarządzenia MRiRW z dnia 30 maja 2010 r., opubikowanego w Dz.U. MRiRW Nr 10, poz. 12.

Zmiany w organizacji KRUS wprowadza obowiązujące od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Nr 10, poz. 10)  Zarządzenie nr 14 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.