Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadczenia postojowe, dotacje i zwolnienia ze składek ZUS w Tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą prowadzić działalności w związku ze stanem epidemii COVID-19, mogą skorzystać ze świadczeń postojowych, dotacji lub zwolnienia składek ZUS. Przeczytaj, jakie świadczenia i dla kogo są dostępne w 2022 roku.

Podstawowe świadczenia postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Którzy przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe

Możesz otrzymać świadczenie postojowe, jeżeli:

 • w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzonej przez ciebie działalności
 • zamieszkujesz na terytorium Polski i jesteś:

  • obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiadasz prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Polski
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu
 • twoja działalność gospodarcza została rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 roku oraz:

  • została zawieszona po 31 stycznia 2020 roku, albo
  • nie została zawieszona, a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Ważne! Możesz wystąpić o to świadczenie, gdy korzystasz z Ulgi na start lub opłacasz Mały ZUS Plus.

Świadczenie postojowe wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku 2080 zł.

Jeżeli rozliczasz podatki w formie karty podatkowej i jesteś osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, świadczenie postojowe wyniesie 1300 zł.

Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

Kolejne świadczenie możesz dostać najwcześniej w następnym miesiącu po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia. Warunkiem jego przyznania jest wykazanie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o świadczenie postojowe można składać w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wniosek o pierwsze świadczenie postojowe (RSP-D) i wnioski o kolejne świadczenia postojowe (RSP-DK) złożysz wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez stronę Tarczy Antykryzysowej.

Przeczytaj więcej na temat świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawowe świadczenia postojowe dla umów cywilnoprawnych

Kto może otrzymać świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Możesz otrzymać świadczenie postojowe:

 • jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w działalności zleceniodawcy lub zamawiającego, z którym zawarłeś umowę prawa cywilnego (umowę agencyjną, umowę zlecenie, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło) i która nie może zostać wykonana lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z tym przestojem
 • zamieszkujesz na terytorium Polski i jesteś:

  • obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiadasz prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Polski
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że równocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ile wynosi świadczenie dla umów cywilnoprawnych

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł.

Jeśli suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Gdzie złożyć wniosek dla umów cywilnoprawnych

Wnioski o świadczenie postojowe można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Po raz kolejny możesz otrzymać świadczenie najwcześniej w następnym miesiącu po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Warunkiem jego przyznania jest wykazanie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-C) można składać wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek musi złożyć twój zleceniodawca lub zamawiający. Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zawarłeś więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa oddzielny wniosek dla każdej umowy.

Pamiętaj! Jeśli twój zleceniodawca lub zamawiający odmówił złożenia za ciebie wniosku o świadczenie postojowe, to możesz go złożyć samodzielnie.

Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć wniosek za kolejny okres (RSP-CK).

Ważne! Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

Przeczytaj więcej o świadczeniu postojowym dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Świadczenie postojowe dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od 15 października 2020 roku przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o:

 • świadczenie postojowe
 • dodatkowe świadczenie postojowe.

Osoby prowadzące przeważającą działalność z kodem 79.II.A (działalność agentów turystycznych) oraz z kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) mogą skorzystać z pierwszego świadczenia postojowego na szczególnych warunkach.

Jeśli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe twoja działalność lub jej przeważająca część jest oznaczona kodem PKD 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to warunki nabycia prawa do świadczenia są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś polskim obywatelem albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, na przykład umowy o pracę, umowy zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe twoja działalność lub jej przeważająca część jest oznaczona kodem PKD 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to warunki nabycia prawa do świadczenia są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś polskim obywatelem albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 roku
 • twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 roku wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, na przykład umowy o pracę, umowy zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-DB) możesz złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez stronę Tarczy Antykryzysowej.

Wniosek możesz złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Przeczytaj więcej o świadczeniu postojowym dla firm z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki:

 • na dzień złożenia wniosku prowadzisz przeważającą działalność z kodem PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.ll.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,
 • skorzystałeś ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovidowych – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie
 • przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe. Będzie to 2080 zł albo 1300 zł.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) możesz złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dodatkowe świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy. We wniosku o kolejne dodatkowe świadczenie postojowe musisz:

 • zaznaczyć, że występujesz o kontynuację wypłaty świadczenia
 • złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie.

Wniosek możesz złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przeczytaj więcej o dodatkowym świadczeniu postojowym.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki:

 • na dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • skorzystałeś ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie
 • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe. Będzie to 2080 zł albo 1300 zł.

Pamiętaj! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe. Będzie to 2080 zł albo 1300 zł.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD6), możesz złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek możesz złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Sprawdź kod PKD w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl.

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe dla wybranych branż

Kiedy przedsiębiorcy przysługuje świadczenie postojowe

Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru).

Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

 • w miesiącu poprzednim
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • w lutym 2020 roku
 • we wrześniu 2020 roku.

Przykład

Przedsiębiorca składa wniosek w maju 2021 roku. Spadek przychodów chce wykazać, wybierając jako podstawę kwiecień 2021 roku (jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających maj 2021). Może wybrać, do którego okresu porówna przychód z kwietnia 2021 roku. Ma do wyboru przychód uzyskany:

 • w marcu 2021 (w miesiącu poprzednim)
 • w kwietniu 2020 roku (w analogicznym miesiącu roku poprzedniego)
 • w lutym 2020 roku
 • we wrześniu 2020 roku.

Ile razy przedsiębiorca może otrzymać świadczenie postojowe

Świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie lub sześciokrotnie – w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalność przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.

Ważne! Liczbę przysługujących świadczeń postojowych z pięciu do sześciu zwiększono dla przedsiębiorców prowadzących na dzień 31 marca 2021 roju pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Ci przedsiębiorcy mogę się ubiegać o kolejne świadczenie od 17 stycznia 2022 roku.

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29. Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej.

Do oceny, czy przedsiębiorca spełnia ten warunek, służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021 roku, to – nawet gdy wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany – nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone najpóźniej 31 marca 2021 roku.

Sprawdź, ile razy można otrzymać świadczenie - w zależności od kodu PKD:

Jednorazowo

Dwukrotnie

Czterokrotnie

Pięciokrotnie

Sześciokrotnie

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

47.71.Z, 47.72.Z

91.02.Z

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,

59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,

85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z,

93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.B, 96.01.Z, 96.04.Z,",

56.30.Z, 93.29.A 93.29.Z

Sprawdź kod PKD w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl.

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe może otrzymać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i z działalności gospodarczej.

Ważne! Jeżeli otrzymałeś już świadczenie w ramach Tarcz branżowych na mocy rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r., rozporządzenia z 26 lutego 2021 r., rozporządzenia z 16 kwietnia 2021 r., lub rozporządzenia z 21 grudnia 2021 r., to liczba świadczeń postojowych, o które możesz wystąpić, zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń już otrzymanych.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie postojowe złóż do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie postojowe jest przyznawane na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej o:

 • nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 roku działalności gospodarczej oznaczonej jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD, który uprawnia do otrzymania świadczenia
 • uzyskaniu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 40% niższego w stosunku do przychodu uzyskanego w:

  • miesiącu poprzednim
  • analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • lutym 2020 roku
  • wrześniu 2020 roku.

Przeczytaj więcej o świadczeniu postojowym lub ponownym świadczeniu postojowym dla wybranych branż.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki w jednostkach oświatowych

Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki:

 • na dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności kodami 47.11.Z albo 47.19.Z
 • skorzystałeś ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie
 • przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego w okresie referencyjnym (do wyboru), czyli w listopadzie 2020 roku, w grudniu 2020 roku, w styczniu 2021 roku, w lutym 2021 roku albo w marcu 2021 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 roku lub we wrześniu 2020 roku
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegałeś ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącach, których dotyczył spadek przychodów
 • masz pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że byłeś związany (przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów) umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, której kod PKD podałeś we wniosku.

Pamiętaj! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021 roku, to – nawet gdy wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany – nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone najpóźniej 31 marca 2021 roku.

Świadczenie postojowe jest udzielane w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony wyżej wymieniony warunek spadku przychodu i braku ubezpieczenia z innego tytułu, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku).

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe możesz złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek możesz złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przeczytaj więcej o świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne.

Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej

Kto może otrzymać dotację

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonej jako rodzaj przeważającej działalności kodami 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29. Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dotacja nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Jeżeli jednak wykorzystasz dotację niezgodnie z przeznaczeniem, możesz być zobowiązany do jej zwrotu. Pamiętaj, że starosta ma prawo przeprowadzić kontrolę mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Jakie warunki trzeba spełnić

Żeby otrzymać dotację:

 • trzeba być mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą
 • trzeba prowadzić na dzień 31 marca 2021 roku działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z
 • przychód uzyskany w grudniu 2021 roku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru):

  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • w lutym 2020 roku
  • we wrześniu 2020 roku
  • w listopadzie 2021 roku
 • działalność nie była zawieszona na okres obejmujący dzień 31 marca 2021.

Do kiedy i jak złożyć wniosek

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na twoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Na czym polega zwolnienie

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za okres 1 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021 roku i dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodami 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29. Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku.

Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021 roku, to – nawet gdy wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany – nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone najpóźniej 31 marca 2021 roku.

Komu przysługuje zwolnienie

Żeby skorzystać ze zwolnienia:

 • musisz być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku.
 • musisz prowadzić na dzień 31 marca 2021 roku działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z
 • twój przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru):

  • w miesiącu poprzednim
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • w lutym 2020 roku
  • we wrześniu 2020 roku.
 • musisz przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za grudzień 2021 roku, nie później niż do dnia 28 lutego 2022 roku, chyba że jako płatnik jesteś zwolniony z obowiązku ich składania.

Zwolnienie będzie ci przysługiwać niezależnie od tego, czy za okres wskazany we wniosku zostały opłacone składki. Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby zwolnić cię z ich płacenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie ci zwrócona, jeżeli nie masz zaległości w ZUS.

Ważne! Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 roku stanowi pomoc publiczną. Tę pomoc możesz otrzymać, jeśli na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji.

We wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 roku i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
 • jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Źródło: ZUS

Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek możesz złożyć w ZUS (RDZ-B7) od 17 stycznia 2022 roku i nie później niż do 28 lutego 2022 roku.

Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przeczytaj więcej informacji na stronie ZUS.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.