Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla zadłużonych firm

Przedsiębiorca, który wpadł w kłopoty finansowe, będzie mógł szybko i skutecznie przeprowadzić oddłużenie w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym – wynegocjować z wierzycielami układ, który pozwoli mu się oddłużyć.

Kto i kiedy może przeprowadzić postępowanie

Uproszona restrukturyzacja to narzędzie wprowadzone w tak zwanej Tarczy 4.0. Postępowanie ma prowadzić do wynegocjowania z wierzycielami układu, dzięki któremu dłużnik będzie mógł spełnić lub częściowo spełnić ciążące na nim zobowiązania.

Ważne! Nie ma znaczenia, czy stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność przedsiębiorcy powstały w czasie lub w związku z epidemią COVID-19.

Krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego obejmuje praktycznie każdą grupę przedsiębiorców. W szczególności mogą z niego korzystać:

 • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Przedsiębiorca może przeprowadzić uproszczoną restrukturyzację tylko raz, do 30 czerwca 2021 roku.

Zaletą postępowania jest to, że odbywa się w dużej mierze bez udziału sądu. Wyróżnia je szeroki zakres ochrony przed egzekucją sądową.

Jakie są korzyści dla dłużnika

Uproszczone postępowanie jest dla dłużnika korzystne ze względu na ochronę, którą otrzymuje, przed działaniami wierzycieli.

Od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania do dnia jego zakończenia lub umorzenia dotychczasowe postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte.

Co równie ważne, zawieszenie toczących się postępowań następuje z mocy prawa i nie wymaga od dłużnika żadnego dodatkowego działania.

Kolejną korzyścią wynikającą z prowadzenia postępowania jest zakaz wypowiadania kluczowych umów zawartych z dłużnikiem, w tym umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu, bez zezwolenia nadzorcy układu. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewny, że nie zostanie pozbawiony siedziby swojego przedsiębiorstwa czy narzędzi potrzebnych mu do pracy.

Układem będą mogły zostać objęte również wierzytelności zabezpieczone rzeczowo i to bez zgody wierzyciela (na przykład kredyty, których spłata jest zabezpieczona mieszkaniem dłużnika). W takiej sytuacji jednak propozycje układowe muszą przewidywać pełne zaspokojenie wierzyciela wraz z odsetkami wynikającymi z umowy.

Dłużnika chroni też zakaz spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem. Oznacza to, że dłużnik nie może spełniać świadczeń, na przykład regulować zobowiązań wynikających z zawartych umów, które zostały objęte układem. Ma mu to pomóc i dać czas, aby ustabilizować swoją sytuację i pozwolić na dalsze funkcjonowanie na rynku.

Jakie są prawa wierzycieli

Wierzyciele dłużnika, który korzysta z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, są chronieni głównie przez ograniczenie działań, jakie dłużnik może podejmować samodzielnie.

Na wszystkie działania dłużnika, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, dłużnik będzie musiał uzyskać zgodę nadzorcy restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do tych nakazów, to:

 • czynności, których dokona, będą z mocy prawa nieważne
 • sąd będzie mógł uchylić skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (na przykład uchylić zawieszenie egzekucji), czego skutkiem będzie utrata ochrony przed wierzycielami.

Wierzyciele mają też prawo złożyć do sądu wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Będą musieli przy tym wykazać, że wszczęcie procedury jest krzywdzące dla ogółu wierzycieli. Jeśli sąd przyzna wierzycielom rację i uchyli skutki ochronne, zawarcie układu nadal będzie możliwe, lecz dłużnik nie będzie korzystał z ochrony przed wierzycielami.

Wierzycielom przysługuje także roszczenie o naprawienie szkody, jeśli dłużnik dokonał obwieszczenia o otwarciu postępowania w złej wierze.

Jak przebiega uproszczona restrukturyzacja

Początek postępowania – jego otwarcie – będzie następowało automatycznie po tym, gdy dłużnik umieści obwieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. W obwieszczeniu musi:

 • podać dane dłużnika, a więc przedsiębiorcy, który chce skorzystać z postępowania
 • wskazać tak zwany dzień układowy, czyli dzień, w którym następuje otwarcie postępowania. Dzień ten powinien przypadać nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o zamieszczenie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po jego złożeniu (na przykład, jeśli składasz wniosek 10 sierpnia 2020 roku, to dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 3 sierpnia i nie później niż 17 sierpnia)
 • podać dane nadzorcy układu, co oznacza, że przed rozpoczęciem postępowania trzeba zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie sprawować nadzór nad przebiegiem postępowania.

Pamiętaj! Zawód doradcy mogą wykonywać osoby, które zdadzą egzamin organizowany przez Ministra Sprawiedliwości.

Sprawdź, kto może być doradcą restrukturyzacyjnym.

Jeszcze przed zamieszczeniem obwieszczenia dłużnik musi sporządzić spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Przy sporządzaniu obu spisów może korzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może trwać maksymalnie 4 miesiące od dnia opublikowania obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. W tym czasie dłużnik musi osiągnąć porozumienie ze swoimi wierzycielami i zawrzeć z nimi układ.

Układ to porozumienie między dłużnikiem a wierzycielami, który przewiduje kalendarz spłat wierzytelności. W układzie można modyfikować istniejące ustalenia między dłużnikiem a wierzycielami, na przykład obniżyć cenę lub wydłużyć czas spłaty zobowiązań, tak aby dłużnik był w stanie spłacić wierzytelności zgodnie z tym kalendarzem.

Wierzyciele głosują za przyjęciem lub odrzuceniem układu. Przyjęcie układu następuje, kiedy są spełnione łącznie dwa warunki:

 • wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos
 • wierzyciele, którzy głosują za przyjęciem układu, mają łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Zgromadzenie wierzycieli można przeprowadzić za pomocą elektronicznych środków komunikacji (na przykład przy wykorzystaniu poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych) lub tradycyjnie.

Jeśli dłużnikowi uda się zawrzeć z wierzycielami układ, to następnym krokiem jest wystąpienie do sądu o jego zatwierdzenie.

Sąd powinien wydać postanowienie w ciągu dwóch tygodni.

Pamiętaj! Postanowienie może być zaskarżone przez uczestników postępowania. Termin na wniesienie zażalenia wynosi dwa tygodnie. Wniesienie zażalenia może opóźnić uprawomocnienie się i rozpoczęcie wykonywania układu.

Ograniczenia w działaniu dłużnika

Działania dłużnika w okresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przekraczające zakres zwykłego zarządu, czyli działań mających na celu zwykłe zarządzanie czy administrowanie przez przedsiębiorcę, będą wymagały zgody nadzorcy układu, czyli doradcy restrukturyzacyjnego. Zgoda będzie mogła zostać wydana także następczo – w terminie 30 dni od dnia jej dokonania. Czynność wykonana bez tej zgody będzie nieważna.

Zgoda nadzorcy będzie konieczna też w przypadku zawarcia umowy kredytu lub pożyczki, obciążenia majątku dłużnika w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem, przeniesienia własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem. Jednak zgoda taka będzie mogła zostać wydana jedynie wtedy, jeżeli będzie to niezbędne do:

 • zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub
 • zawarcia i wykonania układu oraz
 • jeżeli zostanie zagwarantowane, że środki zostaną przekazane dłużnikowi i wykorzystane dla umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie będzie adekwatne do udzielonego kredytu lub pożyczki.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.