Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ocena ryzyka zawodowego

Właściwa ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego to podstawa zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania profilaktyki, zapobiegania zagrożeniom, budowania odpowiednich programów szkoleniowych, odpowiedniej polityki informacyjnej i bezpiecznej organizacji pracy.

Ogólne zasady zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą

Pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Do jego obowiązków należy także informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, z którym wiąże się wykonywana praca, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.

Najważniejsze zadania pracodawcy w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, które muszą być obowiązkowo realizowane, to:

 • zapobieganie zagrożeniom
 • ocena ryzyka zagrożeń, których nie da się wykluczyć
 • likwidowanie zagrożeń u źródeł
 • dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez:
 • odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy
 • dobór maszyn i urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy
 • dobór metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy
 • ograniczenie pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie
 • ograniczenie negatywnego wpływu pracy monotonnej na zdrowie pracowników
 • stosowanie nowych rozwiązań technicznych
 • zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej
 • instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Elementy oceny ryzyka zawodowego i cele profilaktyki

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy pracy, w szczególności przy doborze:

 • wyposażenia stanowisk i miejsc pracy
 • stosowanych substancji i preparatów chemicznych
 • stosowanych substancji biologicznych, rakotwórczych, mutagennych
 • sposobu organizacji i wykonywania pracy
 • innych czynników środowiska pracy.

Środki profilaktyczne, metody i organizacja pracy stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego powinny:

 • zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Dokumentacja oceny ryzyka i profilaktyki

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
 • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów
 • wykonywanych zadań
 • niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy występujących na stanowisku
 • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • osób pracujących na tym stanowisku
 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 • datę przeprowadzonej oceny oraz dane osób dokonujących oceny.

Ważne! Potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym powinno zostać włożone do części B akt osobowych.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.