Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uznawanie kwalifikacji polskiej pielęgniarki

Dyplomowana pielęgniarka może wykonywać swój zawód w innych krajach Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii pod warunkiem uznania kwalifikacji zawodowych. Zobacz, jak wygląda proces uznawania kwalifikacji w Niemczech, Austrii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Polska pielęgniarka w Niemczech

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki w Niemczech jest Krankenpflegerin.

Informacje potrzebne do złożenia wniosku znajdziesz na portalu informacyjnym rządu niemieckiego. Wybierz właściwy zawód, pamiętając różnych specjalizacjach pielęgniarskich w Niemczech (na przykład pielęgniarka osób starszych, pielęgniarka dziecięca). Znajdziesz tam także informacje, jaki podmiot jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o uznanie kwalifikacji.

W przypadku pielęgniarek z reguły stosuje się zasadę automatycznego uznania kwalifikacji zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2005/36/WE. To oznacza, że dyplom pielęgniarski jest uznawany bez przeprowadzania indywidualnej oceny równoważności, o ile został wydany po 1 maja 2004 roku.

Warunkiem automatycznego uznania dyplomu pielęgniarskiego uzyskanego przed 1 maja 2004 r. jest przedstawienie zaświadczenia, że otrzymane wykształcenie spełnienia minimalne standardy dyrektywy 36/2005/WE.

Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz inne zaświadczenia (w tym zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej) wydaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek pielęgniarki będącej członkiem tej izby (w której pielęgniarka ta jest wpisana do rejestru pielęgniarek). Okręgowe rady wydają w szczególności:

 • zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający formalne kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej
 • zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej
 • inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz bez ograniczeń wykonywać zawód pielęgniarki, niezbędne będzie uzyskanie państwowego pozwolenia. Pozwolenie upoważnia do używania nazwy zawodu „pielęgniarz” lub „pielęgniarka” i do wykonywania tego zawodu. Wniosek o pozwolenie na wykonywanie zawodu w Niemczech możesz złożyć także wtedy, gdy posiadasz dyplom uzyskany za granicą. Właściwy organ sprawdza równoważność dyplomu z odpowiednim dyplomem niemieckim. Udzielenie pozwolenia jest możliwe tylko wtedy, gdy twoje wykształcenie zostanie uznane za równoważne.

Lista dokumentów potrzebnych do uznania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Niemczech:

 • podpisany wniosek o uznanie kwalifikacji
 • dyplomy ukończenia studiów/szkoły medycznej
 • zaświadczenie z izby pielęgniarskiej o przebiegu pracy zawodowej oraz o zgodności posiadanych kwalifikacji z normą unijną
 • aktualne prawo wykonywania zawodu w Polsce
 • tabelaryczny życiorys w języku niemieckim
 • kopia paszportu lub dowodu osobistego
 • zaświadczenie od niemieckiego pracodawcy o chęci zatrudnienia danej osoby lub potwierdzenie zameldowania w danym landzie lub oświadczenie pracownika o zamiarze podjęcia pracy w danym regionie
 • akt urodzenia/ewentualne zaświadczenia o zmianie nazwiska
 • zaświadczenie o niekaralności z Polski/ewentualnie zaświadczenie o niekaralności z Niemiec, tzw. Führungszeugnis
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie minimum B2
 • ewentualnie kopie posiadanych świadectw pracy.

Trzeba złożyć oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie, przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz musi też potwierdzić, że otrzymał oryginalne dokumenty. Dokumenty muszą być ponadto poświadczone – tzw. apostille (uproszczona forma urzędowej legalizacji dokumentu do przedłożenia go za granicą).

Władze niemieckie przyznają licencje, o ile stwierdzą równoważność kwalifikacji zagranicznych i niemieckich oraz spełnienie pozostałych wymagań, między innymi odpowiedni poziom znajomości języka niemieckiego.

Przeczytaj więcej o zasadach uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Niemczech na stronie rządowego portalu informacyjnego (wybierz odpowiedni zawód z listy).

Polska pielęgniarka w Austrii

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki dyplomowanej (opieka ogólna) w Austrii jest Diplomierte Gesundheits-und Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits-und Krankenpfleger. Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji pielęgniarki jest Federalne Ministerstwo Zdrowia.

Zawód pielęgniarki może wykonywać w Austrii osoba, która:

 • ma zdolność do czynności prawnych
 • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu
 • posiada dokumentację zaświadczającą o kwalifikacjach w zawodzie pielęgniarki
 • zna język niemiecki w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Uznanie kwalifikacji pielęgniarki odbywa się w ramach dwóch odrębnych ścieżek, w zależności od daty uzyskania kwalifikacji zawodowych:

 • ścieżka automatycznego uznawania kwalifikacji dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje pielęgniarskie po 1 maja 2004 r.
 • ścieżka dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed 1 maja 2004 r. Pielęgniarki należące do tej grupy powinny przedstawić dokument wystawiony przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, poświadczający, że dana osoba wykonywała pracę pielęgniarki przez co najmniej pięć lat następujących po sobie w okresie siedmiu lat od daty złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji. Zaświadczenie musi być zgodne z artykułem 33 ust 2b dyrektywy 2005/36/WE.

Przygotowanie wniosku

Używając wyszukiwarki elektronicznej, można wpisać konkretną specjalizację pielęgniarską lub obszar, w którym polska pielęgniarka chciałaby wykonywać zawód w Austrii, aby sprawdzić nazwę austriackiego odpowiednika. Zawód, który nie jest regulowany w Polsce, może być zawodem regulowanym w Austrii, na przykład pielęgniarka osoby starszej.

Portal Ministerstwa Zdrowia zawiera informacje o dniach i godzinach przyjęć (możliwości kontaktu telefonicznego) oraz dane kontaktowe konkretnego urzędnika odpowiedzialnego za interesantów.

Zgodnie z unijnymi przepisami od chwili złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych władze mają miesiąc na potwierdzenie jego przyjęcia i zażądanie wszelkich potrzebnych dokumentów. Następnie w przypadku pielęgniarek ogólnych muszą podjąć decyzję w terminie trzech miesięcy od chwili otrzymania kompletnego wniosku. W razie odrzucenia wniosku władze muszą przedstawić uzasadnienie.

Zobacz informacje o wykonywaniu zawodu pielęgniarki w Austrii.

Polska pielęgniarka we Włoszech

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki (opieka ogólna) jest we Włoszech Infermiere professionale. Warto zwrócić uwagę, że we Włoszech odrębnie regulowany jest zawód pielęgniarki opiekującej się dziećmi, pracującej w zakresie pediatrii – Infermiera pediatrica (incorporates vigilatrice d). Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji pielęgniarki we Włoszech jest Ministerstwo Zdrowia.

Procedura

Polska pielęgniarka powinna złożyć wniosek wraz z odpowiednim kompletem dokumentów do Ministerstwa Zdrowia. Na stronie internetowej podane są godziny pracy urzędników rozpatrujących wnioski o uznanie kwalifikacji. Ministerstwo wydaje decyzje o uznaniu kwalifikacji, konieczności zastosowania środka wyrównawczego lub odrzuceniu wniosku. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres Ministerstwa lub dostarczyć osobiście. Rozpatrywanie wniosku powinno trwać nie dłużej niż 3–4 miesiące.

Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi 16 EUR od jednego tytułu zawodowego.

Zestaw dokumentów, który powinien być przesłany lub dostarczony do Ministerstwa:

 • kopia ważnego dokumentu tożsamości opatrzona podpisem pielęgniarki
 • w przypadku gdy wniosek nie jest wysyłany, ale składany bezpośrednio, możliwe jest złożenie wniosku przez osobę trzecią, która musi okazać uprawnienie do złożenia dokumentów, wystawione przez pielęgniarkę, opatrzone jej podpisem wraz z kopią dowodu osobistego pielęgniarki oraz osoby upoważnionej do złożenia dokumentów
 • dokument poświadczający tytuł zawodowy, o którego uznanie występuje pielęgniarka (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • dokument poświadczający praktykę zawodową (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • dokument poświadczający zgodność nazwy tytułu zawodowego z nazwą wymienioną w dyrektywie 2005/36/ WE o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, wydany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych (oryginał)
 • dokument poświadczający brak przeszkód prawnych do wykonywania zawodu, wydany przez właściwy organ polski (oryginał) lub zaświadczenie o niekaralności (oryginał). Dokumenty te nie powinny być wydane później niż trzy miesiące od daty składania aplikacji o uznanie kwalifikacji we Włoszech
 • dokument poświadczający wykonywanie zawodu po ukończeniu studiów
 • zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów specjalizacyjnych, podyplomowych (fakultatywne)
 • opłata skarbowa w wysokości 16 EUR.

Do wszystkich dokumentów w języku innym niż włoski należy dołączyć tłumaczenie na język włoski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem we włoskiej ambasadzie lub konsulacie, lub w inny sposób przewidziany przez włoskie prawo. Kopie dokumentów powinny być czarno-białe. Dokumenty przesyłane włoskiej instytucji pozostają w aktach urzędu i nie są zwracane. Instytucja włoska przesyła osobie składającej wniosek o uznanie odpowiedzi na wskazany przez nią adres pocztowy.

Zgodnie z prawem krajowym (dekret 445/2000) we Włoszech obowiązuje procedura samodzielnego poświadczania zgodności z oryginałem, co oznacza, że obywatele UE mogą sami poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów urzędowych, które ich bezpośrednio dotyczą, bez potrzeby składania wizyty w urzędzie.

Przeczytaj, jakie są procedury uznawania kwalifikacji pielęgniarek we Włoszech.

Polska pielęgniarka w Wielkiej Brytanii

Od 2021 r. uznawanie kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii reguluje umowa między Wielka Brytanią a Unią Europejską.

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki jest w Wielkiej Brytanii State Registered Nurse/Registered General Nurse. Instytucją odpowiedzialną za uznawanie zawodu pielęgniarki w Wielkiej Brytanii jest Nursing and Midwifery Council (NMC), która prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych.

Rejestr podzielony jest na części odpowiadające poszczególnym zawodom: pielęgniarka, położna, specjalista do spraw zdrowia publicznego. Pielęgniarka posiadająca kilka specjalizacji może wnioskować o wpisy w częściach brytyjskiego rejestru, odpowiadających danej specjalizacji. Nie ma zatem ograniczenia rejestracji do tylko jednej części rejestru.

Przeczytaj więcej o warunkach potwierdzania kwalifikacji polskich pielęgniarek na stronie NMC.

Automatyczne uznanie kwalifikacji

Polskie dyplomy, które uprawniają do automatycznego uznawania kwalifikacji, to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem magister pielęgniarstwa
 • dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem licencjat pielęgniarstwa.

Procedura

Możliwe są trzy ścieżki uznawania kwalifikacji w przypadku polskiej pielęgniarki:

 • automatycznego uznawania kwalifikacji dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje pielęgniarskie po 1 maja 2004 r.
 • ścieżka dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed 1 maja 2004 r. Pielęgniarki należące do tej grupy powinny przedstawić dokument wystawiony przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, poświadczający, że dana osoba wykonywała pracę pielęgniarki przez co najmniej pięć lat następujących po sobie w okresie siedmiu lat od daty złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji w Wielkiej Brytanii
 • w przypadku niespełniania kryteriów dwóch wyżej wskazanych ścieżek funkcjonuje system ogólny. Osoba zainteresowana może złożyć dodatkowe dokumenty wyjaśniające jej sytuację, załączyć odpis przebiegu nauki z instytucji szkoleniowej wraz z opisem godzin nauki teorii i praktyki w zakresie pielęgniarstwa. Uzyskane w Polsce umiejętności będą w takim przypadku porównane przez NMC z brytyjskimi wymaganiami dla wykonywania zawodu pielęgniarki. NMC może ponadto wymagać pozytywnego zdania testu umiejętności praktycznych oraz testu wiedzy.

Zobacz formularz wniosku o wpis do rejestru. Formularz powinna wypełnić instytucja szkoleniowa, w której kwalifikacje zawodowe zdobyła polska pielęgniarka, oraz opatrzyć go oficjalną pieczęcią. Jeśli nie jest to pieczęć w wersji angielskiej, do formularza powinno być dołączone tłumaczenie polskiej wersji pieczęci na język angielski.

Do formularza powinny być dołączone:

 • transkrypt przedmiotów i ocen ze studiów pielęgniarskich (z podziałem na przedmioty teoretyczne i zajęcia praktyczne)
 • kopia paszportu.

Uwierzytelniania kopii paszportu oraz innych wybranych dokumentów można dokonać poprzez brytyjski Urząd Pocztowy. Wszystkie certyfikaty sporządzone w języku innym niż angielski powinny posiadać załączone tłumaczenia przysięgłe, a dokumenty składające się na aplikację o uznanie kwalifikacji powinny być złożone w wersji polskiej i angielskiej. Nie należy przesyłać oryginałów dokumentów w języku polskim, a jedynie kopie.

Dokumenty przesyłane przez polską pielęgniarkę powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez jedną z niżej wskazanych osób: prawnika, notariusza, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, upoważnionego pracownika ambasady lub konsulatu.

Podawanie przez polską pielęgniarkę w procesie uznawania kwalifikacji informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd może prowadzić do odmówienia przyjęcia wniosku o uznanie kwalifikacji oraz wniesienia oskarżenia przeciwko pielęgniarce.

Obowiązki

Pielęgniarka, która uzyskała wpis do rejestru instytucji NMC, może wykonywać zawód w ramach usług sektora publicznego (National Health Service – NHS) i prywatnego. Jest również zobowiązana do wykonywania swojej pracy zgodnie z zasadami i standardami zawartymi w brytyjskim kodeksie etyki: Standards of conduct, performance and ethics for nurses and midwives (NMC, 2008) oraz aktualizowania wpisu do rejestru co trzy lata.

Wniosek o rejestrację w brytyjskim rejestrze pielęgniarek i położnych podlega opłacie w wysokości 110 funtów brytyjskich. Jest to opłata stała, która pokrywa wszelkie koszty administracyjne związane z procesem oceny przesłanych dokumentów.

Przeczytaj przewodnik po procesie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Wielkiej Brytanii. Jest zalecane, aby potwierdzać aktualność informacji zawartych w przewodniku z aktualnymi zasobami strony internetowej NMC.

Polska pielęgniarka w Norwegii

Uznanie kwalifikacji polskiej pielęgniarki można otrzymać również w Norwegii, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje ogólne o uznawaniu kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza Norwegią znajdują się na stronie internetowej Norweskiej Agencji ds. zapewniania jakości w edukacji The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT).

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji pielęgniarek, które chciałyby rozpocząć pracę w Norwegii jest Norwegian Directorate of Health (Helsedirektoratet).

Norwegia prowadzi publiczny rejestr zawierający dane o osobach, które mogą wykonywać pracę w sektorze zdrowia: The Register for Health Personnel (Helsepersonellregisteret).

Procedura

Formularz, który należy przygotować, znajduje się na portalu rządowym Altinn. Instrukcja zawarta w przewodniku Application Form for Authorisation and Licence as Health Personnel in Norway opisuje krok po kroku, jak założyć konto użytkownika i uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Osoby, które posiadają norweski numer identyfikacyjny, mogą użyć przy logowaniu danych z dowodu osobistego przy użyciu odpowiednich aplikacji: „MinID”, „BankID”, „BankID på mobil”, „Buypass”, „Commfides”.

Osoby, które nie posiadają norweskiego numeru identyfikacyjnego, mogą stworzyć swój profil samodzielnie, zgodnie z krokami opisanymi w przewodniku. W takim przypadku do przesyłanych elektronicznie dokumentów należy dołączyć kolorowy skan paszportu.

Uwaga! Jeżeli po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość o błędzie w przesłaniu aplikacji, poczekaj kilka dni na e-mail od Helsedirektoratet potwierdzający otrzymanie formularza.

Do formularza należy dołączyć kolorowe skany oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, dyplom, suplement do dyplomu, świadectwo pracy oraz dokument poświadczający możliwość wykonywania zawodu w Polsce.

Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz inne zaświadczenia (w tym zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej), wydaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki będącej członkiem tej izby (w której pielęgniarka ta jest wpisana do rejestru pielęgniarek). Są to:

 • zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający formalne kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej
 • zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej
 • inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Do skanów oryginałów dokumentów należy dołączyć skany tłumaczeń wykonanych przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki, duński lub angielski.

Osoby, które potrzebują pomocy, mogą skontaktować się z instytucją norweską telefonicznie pod numerem +47 21 52 97 00 lub elektronicznie: autorisasjon@helsedir.no

Istnieje również możliwość upoważnienia osoby trzeciej do reprezentowania przed władzami norweskimi osoby aplikującej o uznanie kwalifikacji. W tym celu do przesyłanych dokumentów należy dołączyć wypełniony formularz z upoważnieniem.

Podczas wypełniania elektronicznego formularza pojawi się informacja o płatności (informacje o kwocie i numer konta bankowego). Do wypełnionego formularza należy dołączyć elektroniczne potwierdzenie dokonania opłaty związanej z procesem uznawania kwalifikacji (potwierdzenie przelewu bankowego). Opłaty należy dokonać w walucie norweskiej.

Wysokość opłaty wynosi 1665 koron norweskich.

Czas procedowania aplikacji o uznanie kwalifikacji wynosi około 4 miesięcy.

Osoby zainteresowane pracą w sektorze zdrowia zachęcane są do odwiedzenia strony instytucji Arbeids- og velferdsetaten (The Norwegian Labour and Welfare Administration).

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.