Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Epidemia COVID-19: aktualne ograniczenia dla firm i zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Minister Zdrowia i Rada Ministrów wraz z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski wprowadzili ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszczaa związanej z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, które zasady dotyczą twojej firmy lub pracowników.

Jaka działalność jest ograniczona

Działalność lecznicza

Musisz mieć negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej albo danego turnusu, żeby rozpocząć:

 • rehabilitację leczniczą w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym
 • turnus leczniczo-profilaktyczny w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione
 • turnus leczniczo-profilaktyczny w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione
 • turnus readaptacyjno-kondycyjny w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej lub w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
 • turnus antystresowy w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa
 • turnus rehabilitacyjny realizowany w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trybie stacjonarnym.

Test zleca ośrodek rehabilitacyjny wykonujący działalność leczniczą, do którego został skierowany pacjent lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, do której został skierowany uczestnik turnusu readaptacyjno-kondycyjnego. Testy są finansowane ze środków publicznych.

W przypadku turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych testy diagnostyczne są wykonywane na podstawie zawiadomienia wystawionego przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do 17 grudnia 2021 roku negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem przyjęcia do zakładu jest warunkiem przyjęcia konkretnej osoby do:

 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • hospicjum stacjonarnego
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • ośrodka rehabilitacyjnego (w systemie stacjonarnym jeżeli zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta)
 • domu pomocy społecznej.

Ważne! Osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 jest zwolniona z konieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Dyskoteki, kluby nocne, potańcówki oraz działalność rozrywkowa

Do 17 grudnia 2021 roku:

 • działalność polegająca na prowadzeniu miejsc do tańczenia i innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujęta w PKD w podklasie 93.29.A) oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (ujęta w PKD w podklasie 93.29.B) jest dopuszczalna pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym prowadzona przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób
 • działalność polegająca na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, jest dopuszczalna pod warunkiem, że w pomieszczeniu przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Działalność gastronomiczna

Prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30.Z) jest dopuszczalne:

 • w ogródku gastronomicznym - wyznaczonym miejscu do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych
 • w ogródku gastronomicznym stacji paliw
 • w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw
 • w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Obsługa musi zakrywać usta i nos. Klienci, muszą zakrywać usta i nos jedynie do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Do 17 grudnia 2021 roku klienci mogą zajmować nie więcej niż 50% liczby miejsc i odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Zakłady fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

Do 17 grudnia 2021 roku, na terenie całego kraju, działalność związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz tatuażem i piercingiem (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalna, pod warunkiem, że w miejscu, w którym jest prowadzona, będą przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Dodatkowo:

 • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
 • stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo, której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Loty pasażerskie

Przewoźnicy mogą prowadzić działalność pasażerskiego przewozu lotniczego pod warunkiem:

 • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu
 • dezynfekcji statku powietrznego:
 • raz na dobę w przypadku lotu z pasażerami
 • po każdym locie z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną
 • przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin
 • przekazania pasażerom formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart.

Dodatkowo przewoźnicy muszą:

 • poinformować pasażerów o obowiązku wypełnienia karty lokalizacji podróżnego
 • zweryfikować czy podróżny posiada wypełnioną elektroniczną kartę lokalizacji
 • przekazać pasażerom karty lokalizacji podróżnego w postaci papierowej oraz odebrać je po wypełnieniu.

Targi i wystawy

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

Pokoje zagadek

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek lub domów strachu (ujętej w PKD w podklasie 93.29.A) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

Sale zabaw dla dzieci

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

Wesołe miasteczka

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w PKD w podklasie 93.21.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem, że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż 50% obłożenia danego obiektu.

Ograniczenia te obowiązują również podmioty, które we wpisie do CEIDG, KRS lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z, 93.29.B, z wyjątkiem działalności przystani jachtowych.

Siłownie

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

 • siłowni, klubów i centrów fitness
 • działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z),

jest dopuszczalne, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

Ograniczenie działalności nie dotyczy:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów
 • członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Instytucje kultury

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem, że w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywa jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Ograniczenia nie dotyczą:

 • działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających
 • zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz bibliotek publicznych i naukowych oraz muzeów.

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem, że:

 • w pomieszczeniu, w którym organizowane jest spotkanie lub wydarzenie, przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami
 • uczestnicy zakrywają usta i nos.

Centra kultury

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze zakrywali usta i nos.

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie działalności zespołów muzycznych jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze zakrywali usta i nos.

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze zakrywali usta i nos.

Do 17 grudnia 2021 roku działalności zespołów muzycznych jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze zakrywali usta i nos.

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz muzea, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem

 • przebywa w nich jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze zakrywali usta i nos.

Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z PKD oraz przez instytucje kultury i inne podmioty oraz prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

 • udziału nie więcej niż 15 osób,
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,
 • że widzowie lub słuchacze zakrywają usta i nos
 • że widzowie lub słuchacze nie spożywają napojów lub posiłków.

Do 17 grudnia 2021 roku:

 • wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z PKD oraz przez instytucje kultury i inne podmioty
 • prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

– jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem że w pomieszczeniu przebywać będzie jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni, pomiędzy uczestnikami zachowania zostanie zachowana odległość 1,5 m, a uczestnicy będą zakrywać usta i nos.

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości nie dotyczy:

 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia
 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Kina

Do 17 grudnia 2021 roku:

 • prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami
 • prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem:
 • udostępnienia widzom nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami
 • że widzowie lub słuchacze zakrywają usta i nos.

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości nie dotyczy:

 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia
 • widza, widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Hotele i miejsca noclegowe

Do 17 grudnia 2021 roku obiekty hotelarskie mogą udostępniać nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

Ograniczenia nie stosuje się do:

 • pobytu gości będących:
 • żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • żołnierzami wojsk sojuszniczych przebywającymi czasowo w Polsce
 • funkcjonariuszami albo żołnierzami Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • pracownikami cywilnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • uczestnikami zorganizowanego pobytu grup dzieci do ukończenia 12. roku życia
 • osobami biorącymi udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA Junior & U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 24 do 27 czerwca 2021 r., a także związanymi z tymi wydarzeniami akredytowanymi dziennikarzami, osobami z obsługi technicznej oraz osobami wskazanymi przez organizatorów tych wydarzeń
 • obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego.

Ograniczenia dotyczące limitu nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Ważne! Podmioty świadczące usługi hotelarskie muszą przestrzegać ograniczeń dotyczących prowadzenia Aquaparków siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z) oraz gastronomii.

Wydarzenia sportowe

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

 • sportu zawodowego
 • zawodników pobierających stypendium sportowe
 • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej
 • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy
 • obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami;
 • basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż 50% obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami
 • działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób
 • szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy.

Obowiązek udostępniania co drugiego lub co czwartego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości nie dotyczy:

 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia
 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Potwierdzeniem organizacji imprezy sportowej jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo Akademicki Związek Sportowy.

Organizator wydarzenia sportowego lub podmiot prowadzący działalność obiektu sportowego:

 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego muszą dezynfekować ręce, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Kasyna

Do 17 grudnia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w PKD w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem:

 • prowadzenia tej działalności z udziałem nie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni miejsca prowadzenia działalności
 • że obsługa oraz klienci zakrywają usta i nos.

Jakie zasady obowiązują w sklepach i punktach usługowych

Trzeba zasłaniać nos i usta oraz używać jednorazowych rękawiczek lub stosować środki do dezynfekcji rąk:

 • w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
 • w sklepie
 • na stacji paliw płynnych
 • na straganie lub targowisku.

Obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu:

 • stanu zdrowia
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • zaburzeń psychicznych
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
 • trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Takie osoby nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia.

Sprawdź, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawice.

Obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz zarządzający targowiskami (straganami) muszą:

 • zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 • dokonywać, w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi lub dystrybutora na stacji paliw płynnych.

Do 17 grudnia 2021 roku:

 • na terenie: obiektu handlowego lub usługowego o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, sklepu lub placówek świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem obsługi
 • w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 działalność polegająca na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalna pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

Do ograniczenia nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Jakie zgromadzenia lub spotkania są dozwolone

Do 17 grudnia 2021 roku możliwy jest udział i organizacja zgromadzeń, w których uczestniczy nie więcej niż 100 osób. Odległość miedzy kolejnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m, a uczestnicy zgromadzenia muszą zachowywać odległość 1,5 metra.

Uczestnicy zgromadzenia nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Wojewoda albo właściwy organ gminy, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać dla danego zgromadzenia opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie, na terenie której organizowane jest zgromadzenia. Opinia jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego Wojewody i przekazywana organizatorowi zgromadzenia. Organizator zgromadzenia informuje uczestników o zasadach udziału w zgromadzeniu oraz o opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeżeli została wydana.

Do 17 grudnia 2021 roku dozwolone są spotkania lub zebrania organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta RP, mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii, pod warunkiem że:

 • uczestnicy zachowują od siebie odległość nie mniejszą niż 1,5 metra, zakrywają usta i nos i jest ich nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu - gdy spotkanie lub zebranie odbywa się w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje
 • uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od siebie i jest ich nie więcej niż 10 - gdy spotkanie lub zebranie odbywa się na zewnątrz.

Ważne! Do liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach i spotkaniach nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wesela, uroczystości rodzinne, inne imprezy i spotkania

Do 17 grudnia 2021 roku obowiązuje zakaz organizowania uroczystości rodzinnych, imprez, spotkań i zebrań, z wyłączeniem:

 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych
 • imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, a do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących
 • zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich)
 • imprez i spotkań do 100 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży.

Do liczby osób biorących udział w imprezach i spotkaniach nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Tych ograniczeń nie stosuje się do:

 • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych
 • konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, egzaminów sędziowskich, egzaminów prokuratorskich i egzaminów referendarskich, a także kolokwiów pisemnych organizowanych w trakcie aplikacji dla aplikantów adwokackich albo aplikantów radcowskich, zajęć szkoleniowych organizowanych w trakcie tych aplikacji oraz kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1177), i zajęć szkoleniowych organizowanych w trakcie aplikacji notarialnej egzaminów kuratorskich oraz konkursów na stanowiska zawodowych kuratorów sądowych
 • egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych
 • egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego
 • szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich), Straży Parku, Straży Leśnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze
 • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 • egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, w tym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego przeprowadzanego w ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców
 • szkoleń dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną egzaminów kwalifikacyjnych związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wynikających z przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych
 • szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie morskim
 • konkursów, olimpiad i turniejów
 • próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
 • badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych
 • egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego
 • egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii
 • egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
 • szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów na przewodników górskich
 • egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej, o którym mowa w art. 44zn ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej
 • egzaminów ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
 • egzaminów: adwokackiego, radcowskiego, komorniczego, notarialnego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną szkoleń lub egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • szkoleń i przeszkoleń związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego, w tym przeprowadzanego u pracodawców
 • uroczystości o charakterze państwowym lub międzypaństwowym wyłącznie z udziałem organizatorów, zaproszonych gości oraz osób zaangażowanych w organizację i obsługę uroczystości
 • egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej
 • egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
 • egzaminów dla osób ubiegających się o odnowienie świadectwa:
 • radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS)
 • radioelektronika drugiej klasy (GMDSS)
 • ogólne operatora (GMDSS)
 • ograniczone operatora (GMDSS)egzaminu konsularnego, szkolenia przedegzaminacyjnego oraz szkolenia przedwyjazdowego, oraz konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną organizowanego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej i egzaminu z języka obcego organizowanego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami
 • szkoleń ratowników górskich i narciarskich oraz psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnikami
 • egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień do wykonywania polowania
 • zajęć szkoleniowych dla nauczycieli związanych z zapobieganiem wśród dzieci i młodzieży negatywnym skutkom pandemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prowadzonych na podstawie programów i przedsięwzięć lub zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Jakie są zasady przemieszczania się

Do 17 grudnia 2021 roku piesi mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

 • dzieckiem do ukończenia 13. roku życia
 • osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Powyższa zasada nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Ważne! Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w pojazdach transportu zbiorowego. Nie obowiązują ograniczenia dotyczące przewozu osób pojazdami samochodowymi.

Od 30 września 2021 roku został wznowiony ruch kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy Polski z Ukrainą. Nadal wstrzymany jest ruch kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy Polski odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.

Samolotem nie może podróżować pasażer:

 • który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego
 • który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa
 • który odbywa obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych.

Kogo dotyczy obowiązek zasłaniania ust i nosa

Obowiązuje nakaz zasłaniania usta i nosa wyłącznie za pomocą maseczki:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego przeznaczonych lub używanych do przewozu osób
 • w miejscach ogólnodostępnych
 • w samolocie
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Od 31 października 2021 roku nakaz zasłaniania usta i nosa za pomocą maseczki obowiązuje:

 • uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej
 • studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby prowadzące w niej zajęcia oraz osoby prowadzące zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – poza czasem zajęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

Można odkryć usta i nos, żeby spożyć posiłek lub napoje:

 • w zakładach pracy lub budynkach handlowych i użyteczności publicznej
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Miejsca ogólnodostępne to między innymi:

 • tereny nieruchomości wspólnych oraz tereny takich nieruchomości o innych formach posiadania
 • zakłady pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej
 • budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 • obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe i targowiska (stragany).

Obowiązku zasłaniania nosa i ust nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego
 • osoby kierującej motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby przewożonej takimi pojazdami, używających kasków ochronnych
 • dziecka do ukończenia 5. roku życia
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • kierującego statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych
 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży
 • jazdy konnej
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota
 • dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej
 • uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – w czasie zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, konkursu na aplikację kuratorską, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu kuratorskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej, egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego lub badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, jeżeli w trakcie tego egzaminu, badania albo sprawdzianu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m
 • studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby prowadzące w niej zajęcia oraz osoby prowadzące zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – w czasie zajęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.

Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia 5. roku życia.

Maseczek nie muszą nosić również uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Można odkryć usta i nos, żeby spożyć posiłek lub napoje:

 • w zakładach pracy lub budynkach handlowych i użyteczności publicznej
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Pamiętaj! Na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Marszałkowskiej na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, należy okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa bądź zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Możesz odsłonić nos i usta:

 • kiedy trzeba zidentyfikować lub zweryfikować twoją tożsamość
 • kiedy korzystasz z usługi, jeżeli jest to niezbędne do jej świadczenia
 • żeby umożliwić komunikację z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów w lokalu gastronomicznym ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Jak dodatkowo zabezpieczać pracowników

Jeśli zatrudniasz pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, musisz im zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 • jednorazowe rękawiczki ochronne, aby w nich wykonywali swoje obowiązki, lub
 • dostęp do środków do dezynfekcji rąk
 • stanowiska pracy poszczególnych pracowników muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Testy diagnostyczne i kwarantanna po przekroczeniu granicy

Przed przekroczeniem granicy Polski masz obowiązek wykonania testu diagnostycznego albo odbycia 10 - dniowej kwarantanny. Ten obowiązek dotyczy osób, które przekraczają granicę Polski stanowiącą wewnętrzną granicę Unii Europejskiej (w tym strefa Shengen), przy czym w zależności od celu podróży, środka transportu i rodzaju granicy może mieć różny zakres.

W uzasadnionych przypadkach państwowy inspektor sanitarny lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, może zdecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Ważne! Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest potwierdzeniem

 • zaczepienia przeciwko Covid-19
 • negatywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2
 • powrotu do zdrowia w związku z zachorowaniem na COVID-19

Dane z unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID są udostępniane do weryfikacji statusu zdrowotnego posiadacza:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 • Policji
 • straży gminnej (miejskiej)
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Straży Granicznej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Straży Ochrony Kolei
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
 • Służbie Ochrony Państwa
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • Żandarmerii Wojskowej
 • Wojskom Obrony Terytorialnej
 • Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dane z unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID są także udostępniane przedsiębiorcom prowadzącym:

 • międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy, lub międzynarodowy przewóz regularny, lub międzynarodowy transport kombinowany
 • transport statkiem powietrznym
 • transport kolejowy z przekroczeniem granicy
 • transport środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pojazdami samochodowymi przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Wewnętrzna granica UE

Podróż promem, koleją lub pieszo

Musisz odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy, jeżeli udajesz się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski i w tym celu przekraczasz morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym albo odcinek lądowy granicy Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczasz, bądź pieszo.

Twoja kwarantanna może ulec skróceniu, jeśli uzyskasz negatywny wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy, licząc od momentu jej przekroczenia. W takim wypadku kwarantanna się skończy z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. Taki test nie jest finansowany ze środków publicznych.

Nie musisz odbywać kwarantanny, jeżeli udajesz się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski i w tym celu przekraczasz morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym albo odcinek lądowy granicy Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczasz, bądź pieszo i posiadasz negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Nie musisz odbyć kwarantanny, ale musisz posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jeżeli przekraczasz morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym albo odcinek lądowy granicy Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczasz bądź pieszo, w innym celu niż udanie się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. Test trzeba wykonać w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu i pokazać jego wynik (w języku polskim albo w języku angielskim) na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.

Obowiązek:

 • odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu albo
 • posiadania negatywnego wyniku testu, w przypadku innego celu wjazdu na teren polski niż udanie się do miejsca zamieszkania lub pobytu

nie dotyczy:

 • osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
 • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu
 • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w ustawie o czasie pracy kierowców
 • osób w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy
 • żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i personelu cywilnego wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez innych osób przekraczających granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • osób przekraczających granice w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym
 • osób, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej
 • osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Podróż samolotem

Jeśli przekraczasz wewnętrzną granicę Unii Europejskiej samolotem, musisz posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Test trzeba wykonać w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu i pokazać jego wynik (w języku polskim albo w języku angielskim) na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej .

Przy przekraczaniu granicy wewnętrznej Unii Europejskiej samolotem obowiązek posiadania negatywnego testu nie dotyczy:

 • załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
 • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w ustawie o czasie pracy kierowców
 • osób w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy
 • żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i personelu cywilnego wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez innych osób przekraczających granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • osób przekraczających granice w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym
 • przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli przekraczasz granicę wewnętrzną Unii Europejskiej samolotem, nie posiadasz negatywnego wyniku testu i nie spełniasz warunków zwalniających z obowiązku posiadania testu, to musisz:

 • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
 • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będziesz odbywać obowiązkową kwarantannę
 • numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu
 • odbyć 10-dniową kwarantannę licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Ważne! Twoja kwarantanna może ulec skróceniu, jeśli uzyskasz negatywny wyniku testu wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy, licząc od momentu jej przekroczenia. W takim wypadku kwarantanna się skończy z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. Taki test nie jest finansowany ze środków publicznych.

Z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski, są zwolnione osoby:

 • zaszczepione przeciwko COVID-19 (którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19)
 • które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.

Jeśli przekraczasz granicę Polski samolotem, przed dokonaniem odprawy musisz wypełnić kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jeśli nie masz takiej możliwości, wypełnij kartę udostępnioną przez personel pokładowy w postaci papierowej.

Zewnętrzna granica UE

Jeżeli rozpoczynasz podróż z terytorium państwa, które nie należy do strefy Schengen lub nie jest państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i przekraczasz:

 • granicę Polski stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • granicę Polski stanowiącą granicę wewnętrzną UE, statkiem powietrznym
 • musisz zgłosić się do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii i odbyć 14-dniową kwarantannę.

Zgłoszenie do Głównego Inspektora Sanitarnego obejmuje:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywana obowiązkowa kwarantanna, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu
 • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Ważne! Czternastodniowa kwarantanna po przekroczeniu w Polsce zewnętrznej granicy UE może ulec skróceniu wyłącznie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku molekularnego testu diagnostycznego RT-PCR wykonanego po przekroczeniu granicy Polski, jednak nie wcześniej niż 8 dni od momentu jej przekroczenia.

Osoby rozpoczynające podróż na terytorium państwa, które nie należy do strefy Schengen lub nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, które przekraczają w Polsce zewnętrzną granicę Unii Europejskiej:

 • nie będą zwolnione z kwarantanny, nawet jeśli wykonały przed wylotem do Polski test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2
 • będą zwolnione z kwarantanny, jeżeli:
 • mają zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej
 • zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.

Osoby rozpoczynające podróż na terytorium państwa, które nie należy do strefy Schengen lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale które uzgodniło z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, mogą zostać zwolnione z kwarantanny jeżeli w okresie 48 h po przekroczeniu granicy, uzyskają negatywny wynik testu w kierunku SARS-Cov-2.

Listę państw udostępnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Od 1 grudnia 2021 roku osoby rozpoczynające podróż na terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe muszą odbyć 14-dniowa kwarantannę.

Osobę przekraczająca granicę zewnętrzną UE musi poinformować o obowiązku odbycia kwarantanny przedsiębiorca dokonujący:

 • międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regularnego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • transportu statkiem powietrznym
 • transportu kolejowego z przekroczeniem granicy
 • transportu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pojazdami samochodowymi przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy

Obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski nie dotyczy:

 • załogi statku powietrznego
 • rybaków lub marynarzy a także marynarzy lub rybaków udających się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracających do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • członków załogi, w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku
 • załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.3) ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa lub po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy
 • obsady pociągu, oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
 • osób przemieszczających się w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy
 • żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i personel cywilny wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno- -Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji
 • uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem
 • osób przemieszczających się w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci
 • osób odbywających żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez zawijania do portów państw trzecich
 • studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach
 • osób prowadzących działalność naukową, w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach
 • osób wykonujących za granicą prace związane z konwojowaniem i opieką konserwatorską zbiorów muzealnych oraz ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister;
 • osób biorących udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy; przez osobę wykonującą zawód medyczny, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 - osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wykonania tego szczepienia
 • osób przemieszczających się w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci
 • członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej ze zgrupowań zagranicznych lub z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji
 • osób, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej
 • nauczycieli szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nauczycieli skierowanych do pracy za granicą, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, którzy przekraczają granicę w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19
 • osób, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób
 • członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wykonujących zadania służbowe
 • osób posiadających negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną
 • dzieci do ukończenia 12. roku życia, przekraczających wewnętrzną granicę UE, podróżujących:
 • pod opieką dorosłych, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy Polski, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu lub pod opieką przedstawiciela linii lotniczej
 • pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 lub pod opieką przedstawiciela linii lotniczej dzieci do ukończenia 12. roku życia, przekraczających zewnętrzną granicę UE, podróżujące pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19
 • osób, które po przylocie przebywają na terytorium Polski nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Polski w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • osób, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Polski przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy
 • członków oficjalnych delegacji konstytucyjnych organów władzy publicznej
 • uczestników konkursów, olimpiad i turniejów oraz ich opiekunów, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu, lub będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19
 • dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod opieką osoby dorosłej, posiadającej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID
 • osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze uczestnika, w międzynarodowej konferencji organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucję państwową lub samorządową, której organizacja stanowi realizację zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską
 • osoby przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem ustalających kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty.

Osoby, które przekraczają granicę i są zwolnione z odbycia kwarantanny muszą udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej cel wjazdu na terytorium Polski, w szczególności:

 • uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz ich opiekunowie muszą udokumentować pobieranie nauki albo objęcie wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym
 • studenci, uczniowie i osoby prowadzące działalność naukową muszą udokumentować odpowiednio kształcenie się lub prowadzenie działalności naukowej w Polsce lub w państwie sąsiadującym, lub przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • nauczyciele szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nauczycieli skierowanych do pracy za granicą, którzy przekraczają granicę w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19, muszą udokumentować skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, które odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekroczenia granicy
 • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz ich opiekunowie, muszą przedstawić dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej lub komisję egzaminacyjną potwierdzający przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną UE, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym dokumentem wystawionym przez pracodawcę w języku polskim, w języku angielskim albo w języku państwa sąsiadującego
 • osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski muszą udokumentować objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dokumentem wystawionym w języku polskim albo w języku angielskim
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną muszą okazać wynik testu funkcjonariuszowi Straży Granicznej, w języku polskim albo w języku angielskim
 • osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 mają obowiązek udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej szczepienie przeciwko COVID-19 zaświadczeniem o wykonaniu tego szczepienia wystawionym w języku polskim albo w języku angielskim
 • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Polski przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia: fakt odbywania się konkursu lub festiwalu, termin oraz charakter udziału w konkursie lub festiwalu
 • uczestnicy konkursów, olimpiad i turniejów oraz ich opiekunów, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu, lub będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 są obowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pismem wystawionym przez organizatora konkursu, olimpiady lub turnieju: fakt odbywania się konkursu, olimpiady lub turnieju, termin oraz charakter udziału w konkursie, olimpiadzie lub turnieju
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID oraz dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod opieką osoby dorosłej, posiadającej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID są obowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej unijne cyfrowe zaświadczenie COVID
 • osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze uczestnika, w międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 oraz dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod opieką dorosłego są obowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19
 • osoby przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem ustalających kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej prawo do kontaktów z małoletnim przez okazanie odpisu orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem w języku polskim, a jeżeli jest to orzeczenie lub ugoda zawarta w innym państwie niż Polska, w języku angielskim.

Izolacja i kwarantanna z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2

Osoba skierowana do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z powodu podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powinna poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło w szpitalu.

Obowiązkowi poddania się kwarantannie nie podlegają osoby wykonującej zawody medyczne.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych nie obowiązuje na czas udania się do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została skierowana do izolatorium lub szpitala.

Obowiązkowej kwarantannie podlega również osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna tej osoby trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Inspekcja sanitarna nie wydaje w takim przypadku decyzji.

Obowiązkowej kwarantanny nie stosuje także się wobec osób, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Informacje o objęciu osoby kwarantanną w warunkach domowych z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 są zamieszczane w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. W takim przypadku decyzja organu inspekcji sanitarnej nie jest wydawana.

Kontrolę odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.

Wynagrodzenie za czas odbywania kwarantanny

Jeśli twój pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych informacja o tym powinna znajdować się w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Takie informacje są podstawa do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Jeżeli te informacje nie zostaną udostępnione w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownik składa pracodawcy pisemne lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Pracownik skierowany na obowiązkową kwarantannę jako osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma prawo do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby jest złożenie przez takiego pracownika oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie zawiera:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli go posiada)
 • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • podpis

Pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Zobacz wzór "oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy".

Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie, za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Zobacz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu.

Pracownik opiekujący się dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ma prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez pracownika oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny. Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych

Urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, mogą ograniczyć wykonywanie zadań wyłącznie do tych, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • pomocy społecznej
 • świadczenia usług komunalnych
 • działań urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią SARS-CoV-2
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • ochrony środowiska, w tym:
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
 • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji od-padów na produkty uboczne
 • decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych
 • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawne
 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń są zamieszczane w ogłoszeniu, na stronie internetowej urzędu lub jednostki oraz w siedzibie urzędu lub jednostki.

Kierownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne mogą polecać pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

Z pracy zdalnej może być wyłączony pracownik realizujący zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, którzy wykonywali pracę zdalną przed dniem 3 listopada 2020 roku, świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.