Minimalny podatek

Zapłacisz ten podatek jeśli posiadasz:

 • budynki handlowo-usługowe typu:
  • centrum handlowe,
  • dom towarowy,
  • samodzielny sklep i butik,
  • pozostały handlowo-usługowy,
 • budynki biurowe,

- których wartość początkowa* przekracza 10 mln. złotych.

*Wartość początkowa" -  to koszt nabycia lub zbudowania nieruchomości.  

Wyłączenia

Podatek obejmie tylko te  budynki, które zaliczyłeś do wspomnianych kategorii na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Spod opodatkowania  zatem wyłączone zostały takie nieruchomości jak np. zakłady produkcyjne, magazyny, centra logistyczne, itp.

 Podatku nie zapłacisz również od:

 • budynków, które nie są przez ciebie używane na skutek zawieszenia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • budynków , które wykorzystujesz wyłącznie na własne potrzeby.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi wartość początkowa budynku, przekraczająca kwotę 10 milionów złotych. Wartość początkowa nieruchomości ustalana jest w oparciu o prowadzoną przez ciebie ewidencję środków trwałych i według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca. Wartość początkowo zasadniczo jest wartością stałą niemniej może ulec:

 • podwyższeniu w wyniku ulepszenia i modernizacji budynku (przebudowa i rozbudowa) lub
 • zmniejszeniu w wyniku odłączenia części składowej ( hali, pomieszczenia).  

Współwłasność nieruchomości

W przypadku gdy nieruchomość  stanowi twoją współwłasność wartość początkowa stanowi wartość wpisaną do  twojej ewidencji środków trwałych.

Gdy nieruchomość stanowi własność lub współwłasność spółki osobowej ( spółka cywilna, jawna, komandytowa), wartością początkową jest wartość, przypadającą na każdego wspólnika,

Stawka podatku

Stawka podatku wynosi 0,035% od nadwyżki wartości początkowej budynku powyżej 10 mln. złotych.

Sposób zapłaty

Podatek musisz obliczać za każdy miesiąc, w którym używasz budynku. Tak obliczony podatek wpłać  na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca kolejnego. Kwotę tego podatku możesz odliczać od zaliczki na podatek dochodowy. Nie musisz płacić tego podatku jedynie gdy jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc.

Rozliczenie podatku

Ostatecznego rozliczenie „minimalnego podatku” dokonasz w zeznaniu rocznym. W nim będziesz mógł odliczyć ten podatek od należnego za dany rok podatku CIT lub PIT.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.