Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie dochodów sklepu charytatywnego prowadzonego przez fundacje lub stowarzyszenie

Ogólne zasady płacenia podatku od osób prawnych CIT

Fundacja i stowarzyszenie jako osoba prawna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT.

Podatnicy CIT nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale muszą wpłacać zaliczki w układzie miesięcznym. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, to musisz składać we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8. Masz na to czas po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie wpłać też podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, jaki wykazujesz w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Pamiętaj!

 • Jeśli rok podatkowy pokrywa się u ciebie z rokiem kalendarzowym, to swoje zeznanie złóż do 31 marca.
 • Jeżeli podejmujesz działalność po raz pierwszy, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, ale nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 • Jeśli musisz sporządzić sprawozdanie finansowe, to przekaż je do urzędu skarbowego z dołączoną opinią i raportem biegłego rewidenta w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki muszą dołączać także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kalendarz wszystkich obowiązków podatnika CIT znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro, to stawka podatku jest obniżona do 15%. Kwoty w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo z niższej stawki CIT skorzystasz, jeśli twoja firma rozpoczyna działalność (w pierwszym roku podatkowym). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o tym, kto może skorzystać z 15-proc. podatku CIT.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód, pomniejszony o koszty jego uzyskania w roku podatkowym wraz z możliwością odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20% dochodu), odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10% dochodu), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10% dochodu). Uwaga! Łączna suma odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego nie może przekroczyć 10% (czyli możesz odliczyć 10% z tytułu darowizn na rzecz organizacji lub 10% - na cele kultu religijnego albo np. 5% - na rzecz organizacji i 5% - na cele kultu religijnego).

Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć do 100% wydatków na działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych na działalność badawczo-rozwojową.

Zwolnienie ze względu na cel przeznaczenia dochodu (zwolnienie przedmiotowe)

Ustawodawca nie wprowadził dla fundacji i stowarzyszenia żadnego podmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego, czyli zwolnienia tylko ze względu na to, że jakiś podmiot jest stowarzyszeniem czy fundacją. Nie oznacza to jednak, że wszystkie stowarzyszenia, fundacja uzyskujące dochód, muszą opłacać podatek dochodowy. W odniesieniu do większości dochodów stowarzyszeń i fundacji ma bowiem zastosowanie zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (zwolnienie przedmiotowe).

Ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może korzystać fundacja lub stowarzyszenie, pod warunkiem że:

1. ich cele statutowe będą mieściły się w celach wymienionych w ustawie. Wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest:

 • działalność naukowa
 • naukowo-techniczna
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów
 • kulturalna
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • ochrony środowiska
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę
 • dobroczynności
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • kultu religijnego

2. uzyskany dochód musi zostać przeznaczony na cele statutowe w całości bądź w części (tj. w momencie jego uzyskania wskazywany jest cel, na który w przyszłości dochód zostanie przeznaczony)

3. uzyskany dochód musi być faktycznie wydatkowany na cele statutowe, na które został przeznaczony (bez względu na termin wydatkowania).

Ważne! Statut organizacji musi wprost określać jej cele.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych