Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Założenie spółki partnerskiej

Możesz założyć spółkę partnerską wyłącznie ze wspólnikiem.

Uwaga

Aby założyć taką spółkę, ty i twoi partnerzy musicie wykonywać jeden z następujących zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy lub tłumacz przysięgły.

Partner odpowiada całym swoim majątkiem w przypadku zobowiązań spółki niezwiązanych z wykonywaniem wolnego zawodu, ale związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (np. zaciągnięciem kredytu przez spółkę, zapłatą czynszu, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników). Odpowiedzialność partnera w spółce jest subsydiarna. Oznacza to, że ponosi on odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nie będzie można zaspokoić zobowiązań wobec wierzycieli z majątku spółki.

Przepisy kodeksu spółek handlowych ograniczają odpowiedzialność partnera spółki za zobowiązania, które powstały w wyniku „błędu w sztuce” popełnionego przez innego z partnerów w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce. Ograniczenie to dotyczy również zobowiązań, będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. W umowie spółki możesz jednak wskazać tych partnerów, którzy będą ponosili pełną odpowiedzialność.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę, to musisz złożyć wniosek o jej rejestrację na odpowiednim formularzu. Dołączasz do niego wyłącznie:

  • umowę spółki,
  • wykaz partnerów wraz z ich adresami (adresami korespondencyjnymi),
  • dokument o powołaniu członków zarządu spółki oraz
  • oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prokurentów zawierające: zgodę na pełnienie przez nie funkcji oraz ich adres dla doręczeń. Wymóg dołączenia zgody nie dotyczy osób, które podpisały wniosek o wpis
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Spółkę rejestruje się za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego KRS połączonego z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (KEP). Odpowiednie dane przesyła się między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które składasz do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Podobnie jest z dokumentami dla urzędu skarbowego (dodatkowa umowa spółki i tytuł prawny do lokalu). Urząd skarbowy w razie potrzeby będzie mógł sprawdzić elektroniczną wersję umowy spółki w Centralnej Informacji KRS. W rezultacie otrzymasz nie tylko postanowienie sądu o wpisie do KRS, ale również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON. 

Identycznie wygląda to w przypadku, gdy chcesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Dane umieszczane w KRS są być podstawowymi informacjami o spółce. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się do pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), podaj już po rozpoczęciu działalności – w ciągu 7 (dane dla ZUS) lub w ciągu 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Uzupełnij te dane na jednym formularzu (NIP-8) i złóż we właściwym - ze względu na siedzibę swojej spółki - urzędzie skarbowym. Dane te trafią do KEP, skąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).

Pamiętaj

We wniosku możesz wpisać określoną liczbę deklarowanych numerów PKD działalności gospodarczej. Obecnie możesz podać nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Dowiedz się więcej o tym, jak wpisać spółkę partnerską w KRS.


Podstawa prawna: