Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedsięwzięcia wymagające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, których lokalizacja nie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

Lokalizacja planowanego przez ciebie przedsięwzięcia wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście, zasada ta ma zastosowanie, gdy na danym terenie obowiązuje taki plan. W przypadku niezgodności przedsięwzięcia z planem miejscowym urząd powinien odmówić wydania decyzji o środowiskowej. Wyjątkiem jest wydawanie decyzji środowiskowej dla:

 • drogi publicznej, 
 • linii kolejowej, 
 • publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 
 • publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, 
 • przedsięwzięć Euro 2012, 
 • przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, 
 • inwestycji w zakresie terminalu, 
 • inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, 
 • inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 
 • inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, 
 • strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 
 • inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 
 • inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 
 • inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 
 • strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, 
 • inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych


Podstawa prawna:

Art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czy ta strona była przydatna?