Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zarejestrować spółkę cywilną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Założenie spółki cywilnej

Aby rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, musisz:

 • uzyskać wpis w CEIDG - dotyczy to wszystkich wspólników będących osobami fizycznymi (jeżeli działalność będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej, zaznacz pole 25 formularza CEIDG-1, wskazane jest także określenie przyszłej daty rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis, z uwagi na konieczność zmiany wpisu do CEIDG-1 i podania numerów NIP i REGON spółki cywilnej) 
 • zawrzeć umowę spółki cywilnej (na piśmie)
 • zgłosić do GUS i uzyskać nr REGON spółki - wniosek na druku RG-OP składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (bezpłatnie) 
 • złożyć zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskać NIP spółki
 • złożyć deklarację i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni)
 • złożyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT-R. Rejestracja spółki dla celów VAT jest bezpłatna, jednak spółka, która wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, będzie musiała zapłacić 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US
 • zmienić wpis w CEIDG - dotyczy wszystkich wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnić informację w polu 26 formularza CEIDG-1 o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1

Dane, które musisz podać wpisując się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • adres zamieszkania
 • adres zameldowania (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania)
 • przewidywaną liczbę pracujących i zatrudnionych
 • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli jest inne niż adres zamieszkania)
 • dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (wraz z podaniem symbolu PKD wskazującego na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, przewidywaną ilością pracujących oraz zatrudnionych)
 • informacja dotycząca rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej z ewentualnymi danymi podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową (podaje się także adres miejsca przechowywania dokumentacji)
 • dane rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • informacje o ewentualnym pełnomocniku (wraz z jego danymi osobowymi oraz określonym zakresem pełnomocnictwa)
 • informacje o prowadzonych spółkach cywilnych

Skorzystaj z usługi wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania

Dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można wybrać formę opodatkowania wspólników spółki cywilnej.

Wyboru dokonuje każdy ze wspólników składając oświadczenie o zadeklarowaniu opłacania podatku dochodowego: na zasadach ogólnych, liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników spółki cywilnej składa wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

Nie jest dopuszczalne, żeby część wspólników spółki cywilnej osób fizycznych objęta była ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (lub karty podatkowej), a część korzystała z zasad ogólnych lub podatku liniowego. W przypadku wyboru karty podatkowej w decyzji o wysokości podatku dochodowego, wydawanej odrębnie na każdy rok podatkowy przez naczelnika urzędu skarbowego, wymienieni są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Można natomiast zróżnicować formy opodatkowania dochodów poszczególnych wspólników spółki cywilnej tak, że niektórzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych na podstawie skali podatkowej, a niektórzy według stawki liniowej (19%).

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników spółki cywilnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (wniosek można także złożyć dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Jeżeli działalność prowadzi się w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Urząd skarbowy decyzją ustali:

 • wysokość podatku
 • terminy zapłaty podatku w danym roku

Wysokość podatku przy karcie podatkowej zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona oraz liczby zatrudnionych. W przypadku spółki cywilnej liczba wspólników nie może przekraczać limitu zatrudnionych przewidzianego dla danego rodzaju działalności.

Obowiązki spółki cywilnej wobec ZUS

Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, to jest ona płatnikiem składek. Trzeba ją więc zgłosić jako płatnika składek w ZUS na formularzu ZUS ZPA (w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń). Na formularzu tym należy podać dane identyfikacyjne spółki: NIP, REGON, nazwę skróconą spółki.

Jeżeli wspólnicy spółki nie zamierzają zatrudniać pracowników, każdy z nich jest płatnikiem składek za własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jako płatnik składek zgłosił się dokonując wpisu do CEIDG. Nie wypełnia się druku ZUS ZFA .

Zatrudnianych pracowników zgłasza się:

 • do ubezpieczeń społecznych - na formularzu ZUS ZUA 
 • jeżeli podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA

Przeczytaj więcej o spółce cywilnej.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?