Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zarejestrować spółkę cywilną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Założenie spółki cywilnej

Czynności, które musisz wykonać, aby rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej:

 • uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (pamiętaj: jeżeli działalność będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej to należy zaznaczyć pole 25 formularza CEIDG-1, wskazane jest także określenie przyszłej daty rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis, z uwagi na konieczność dokonania zmiany wpisu do CEIDG-1 i podania numerów NIP i REGON spółki cywilnej)
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 (wolny od opłat), złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni), zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R. Rejestracja spółki dla celów VAT jest bezpłatna, jednak spółka, która wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, będzie zobowiązana wnieść opłatę w wysokości 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US
 • zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji w polu 26 formularza CEIDG-1 o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1

Co musisz podać dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • adres zamieszkania;
 • adres zameldowania (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania);
 • przewidywaną liczbę pracujących oraz zatrudnionych;
 • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli jest inne niż adres zamieszkania);
 • dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (wraz z podaniem symbolu PKD wskazującym na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, przewidywaną ilością pracujących oraz zatrudnionych);
 • informację dotyczącą rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej z ewentualnymi danymi podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową (podaje się także adres miejsca przechowywania dokumentacji);
 • dane rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • informacje o ewentualnym pełnomocniku (wraz z jego danymi osobowymi oraz określonym zakresem pełnomocnictwa);
 • informacje o  prowadzonych spółkach cywilnych.

Skorzystaj z usługi wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania

Dokonując wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać wyboru formy opodatkowania wspólników spółki cywilnej. Wyboru dokonuje każdy ze wspólników składając oświadczenie o zadeklarowaniu opłacania podatku dochodowego w formie: na zasadach ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przy wyborze karty podatkowej jeden ze wspólników spółki cywilnej składa wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Nie jest dopuszczalne, żeby część wspólników spółki cywilnej osób fizycznych objęta była ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (lub karty podatkowej), a część korzystała z zasad ogólnych lub podatku liniowego. W przypadku wyboru karty podatkowej w decyzji o wysokości podatku dochodowego, wydawanej odrębnie na każdy rok podatkowy przez naczelnika urzędu skarbowego, wymienieni są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Możliwe jest natomiast zróżnicowanie formy opodatkowania dochodów poszczególnych wspólników spółki cywilnej tak, że niektórzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych na podstawie skali podatkowej a niektórzy według stawki liniowej (19%).

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników spółki cywilnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (wniosek można także złożyć dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności. Organ skarbowy decyzją ustali wysokość podatku oraz terminy zapłaty podatku w danym roku. Wysokość podatku przy karcie podatkowej  zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych. W przypadku spółki cywilnej liczba wspólników nie może przekraczać limitu zatrudnionych przewidzianego dla danego rodzaju działalności.

Obowiązki spółki cywilnej wobec ZUS

Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, to jest ona płatnikiem składek i należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA (termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń). Na formularzu tym należy podać dane identyfikacyjne spółki: NIP, REGON, nazwę skróconą spółki. Natomiast, jeżeli wspólnicy spółki nie zamierzają zatrudniać pracowników, to każdy z nich jest płatnikiem składek za własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i samodzielnie dokonuje zgłoszenia jako płatnik składek na druku ZUS ZFA. Na formularzu tym podaje własne indywidualne dane identyfikacyjne: NIP, PESEL i REGON (w przypadku, gdy dodatkowo prowadzi odrębną działalność gospodarczą). Zarówno wspólnicy jak i zatrudniani pracownicy zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA albo, jeżeli podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, na formularzu ZUS ZZA.


Przeczytaj więcej o spółce cywilnej.

Czy ta strona była przydatna?