Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie przedsiębiorcy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Po założeniu działalności gospodarczej możesz kontynuować ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli:

 • podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie przez 3 lata
 • w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności złożysz w kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia
 • jednocześnie nadal będziesz prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym (mogą to być np. uprawy w szklarniach czy tunelach foliowych, hodowla i chów drobiu rzeźnego, zwierząt futerkowych i laboratoryjnych albo prowadzenie pasiek)
 • nie jesteś pracownikiem i nie pozostajesz w stosunku służbowym
 • nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od twoich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza (za 2018 r.) kwoty 3376 zł, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na to, czy ty lub domownik będziecie mogli pozostać w KRUS w kolejnych latach. Jeśli ty lub domownik podlegacie ubezpieczeniu rolniczemu i prowadzicie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujecie przy jej prowadzeniu, to do 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, musicie złożyć w KRUS odpowiednie zaświadczenie. Będzie to zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej (czyli np. w 2018 roku było to 3376 zł).

Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną", a także jeżeli nie dotrzymacie terminu złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, to ubezpieczenie twoje lub domownika skończy się 31 maja. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ty lub domownik zakończyliście prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej trwale lub okresowo przed upływem tego terminu. W ciągu 14 dni zgłoście zaprzestanie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie mogą pozostać:

 • wspólnicy spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.)
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Są to np. lekarze, dentyści, weterynarze, architekci, tłumacze.

Jeśli jesteś taką osobą, to nie możesz kontynuować ubezpieczenia społecznego w KRUS. Musisz zgłosić się do ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Składki dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą, którzy pozostali ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Jeśli jesteś rolnikiem lub domownikiem prowadzącym dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, to musisz opłacać miesięczną składkę podstawową na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Wysokość składki zależy od powierzchni gospodarstwa. Natomiast wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nie jest podwajana przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Opłacasz ją w pojedynczej wysokości i niezależnie od powierzchni gospodarstwa (czyli składka jest identyczna jak w przypadku ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej).

Domownik to osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy

Osoba rozpoczynająca współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej to tylko ten rolnik lub jego domownik, który w stosunku do osoby prowadzącej taką działalność (zgodnie w przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych) jest:

 • małżonkiem
 • dzieckiem własnym lub dzieckiem przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka
 • matką, ojcem, macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą i pozostaje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym

Rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej to także:

 • wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu
 • zmiana rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w II, III, IV kwartale 2018 r. oraz I kwartale 2019 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (w złotych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie (w złotych)

Łączne składki kwartalne
od jednego ubezpieczonego

Do 50 ha

546

126

672

Powyżej 50 ha do 100 ha

876

126

1002

Powyżej 100 ha do 150 ha

1203

126

1329

Powyżej 150 ha do 300 ha

1533

126

1659

Powyżej 300 ha

1860

126

1986

Domownik (niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego)

546

126

672

Termin płatności składek przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, czyli:

 • 31 stycznia za I kwartał
 • 30 kwietnia za II kwartał
 • 31 lipca za III kwartał
 • 31 października za IV kwartał

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w II, III i IV kwartale 2017 r. oraz I kwartale 2018 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (w złotych)

Wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie (w złotych)

Łączne składki kwartalne
od jednego ubezpieczonego

Do 50 ha

534 126 660

Powyżej 50 ha do 100 ha

852 126 978

Powyżej 100 ha do 150 ha

1173 126 1299

Powyżej 150 ha do 300 ha

1491 126 1617

Powyżej 300 ha

1809 126 1935

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

534 126 660

Więcej informacji na temat zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej znajdziesz na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?