Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik powinien poinformować cię o osobach, które zgłasza do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni od dnia, w którym pojawi się przyczyna uzasadniająca zgłoszenie do ubezpieczenia (np. małżonek pracownika straci pracę). Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika, który poinformował cię o takiej konieczności.

Ani ty, ani zatrudniony przez ciebie pracownik nie poniesiecie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

W ujęciu ubezpieczenia zdrowotnego, członkiem rodziny pracownika jest:

 • jego dziecko
 • dziecko jego małżonka
 • dziecko przysposobione
 • wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę
 • dziecko obce w ramach rodziny zastępczej do ukończenia przez nie 18 lat, chyba że:
  • kształci się dalej (do ukończenia 26 lat)
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi (bez ograniczenia wieku)
 • żona, mąż
 • matka, ojciec, dziadek, babcia (czyli tzw. wstępni), którzy są z nim we wspólnym gospodarstwie domowym

Dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy:

 • żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
 • nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy, pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu

Zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego

Jako przedsiębiorca, też musisz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoś ich w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zgłoszenie (czyli od dnia, w którym ktoś z rodziny przestał podlegać ubezpieczeniu). Twoja składka na ubezpieczenie zdrowotne nie zwiększy się z tego powodu.

Zrobisz to za pomocą następujących dokumentów:

Jeśli chcesz prowadzić działalność oświatową (szkołę, przedszkole, punkt wychowania przedszkolnego), to formularz ZUS ZCNA złóż samodzielnie w ZUS. Te działalności nie podlegają rejestracji w CEIDG.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebne formularze możesz złożyć online na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.