Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami to musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy zatem:

  • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności);
  • wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma pokrywać szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, to podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Ubezpieczenie ważne jest przez okres jednego roku, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż 25.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Stosowne ubezpieczenia dostępne są w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Pamiętaj:

Kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC dołączasz do umowy pośrednictwa zawartej z klientem. Informujesz go o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.