Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tryb rozpoczęcia pracy agenta na terenie RP

Na podstawie wniosku przesłanego przez właściwy organ zagraniczny, Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu na listę agentów notyfikowanych (Rejestr Agentów Notyfikowanych). Agent może rozpocząć wykonywanie działalności agencyjnej na terytorium RP nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia uzyskania przez KNF informacji (od właściwego organu prowadzącego rejestr pośredników ubezpieczeniowych w państwie macierzystym usługodawcy) o zamiarze podjęcia przez agenta ubezpieczeniowego działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.