Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozpoczęcie pracy przez agenta ubezpieczeniowego na terenie Polski

Aby firma mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim UE mogła rozpocząć działalność agencyjną w Polsce, KNF musi otrzymać od instytucji nadzoru tego państwa odpowiednie dane i informacje. Są to:

  • firma, adres oraz numer z odpowiedniego rejestru pośredników, do którego firma jest wpisana
  • wskazanie Polski jako państwa, na którego terytorium ma być utworzony oddział
  • adres oddziału w Polsce
  • rodzaj podmiotu oraz firmę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego podmiot ten ma wykonywać czynności agencyjne w Polsce
  • informację o grupach ubezpieczeń, w zakresie których wykonuje działalność
  • imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oraz kierowania sprawami oddziału firmy ze wskazaniem sposobu reprezentacji

KNF po otrzymaniu tych informacji przekazuje właściwej instytucji państwa członkowskiego UE informacje o zasadach dobra ogólnego obowiązujących na terytorium Polski. Zrobi to w ciągu miesiąca od dnia otrzymania od niej informacji o firmie ubezpieczeniowej,

Firma może rozpocząć działalność w Polsce przez oddział po otrzymaniu od właściwej instytucji swojego państwa macierzystego informacji o zasadach dobra ogólnego obowiązujących na terenie RP oraz pod warunkiem przestrzegania tych zasad.

Jeśli KNF nie przekaże tych informacji instytucji państwa UE, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania (właściciela) firmy ubezpieczeniowej w ciągu miesiąca, firma może rozpocząć wykonywanie działalności w Polsce przez oddział po upływie miesiąca od dnia otrzymania przez KNF informacji (danych firmy).


Podstawa prawna: