Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakie zabezpieczenie lub gwarancję musi mieć przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie biura podróży

Formy zabezpieczenia działalności prowadzonej przez organizatora turystyki

Przedsiębiorca, prowadząc biuro podróży w zakresie organizatora turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, ma obowiązek zapewnić podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:

 • pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,
 • zwrot wpłat za imprezę turystyczną lub każdą zapłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, jeśli nie odbyła się (albo nie odbędzie się) ona z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu,
 • zwrot wpłaty za tą część imprezy turystycznej lub za każdą opłaconą usługę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

Zapewnienie powyższego następuje przez:

 • zawarcie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
 • zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, lub
 • zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi turystyczne lub ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych wyłącznie na terenie polski,
 • dokonywanie w należnej wysokości terminowych wpłat składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Wzory umów i gwarancji znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Powyższe umowy lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy są jednymi z załączników do wniosku o Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Stawki minimalne sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów

Dla  przedsiębiorców turystycznych rozpoczynających działalność w poniżej wymienionych zakresach, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wynosi:

 1. równowartość 250 000 euro – za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich (wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej) i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
 2. równowartość 90 000 euro – za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;
 3. równowartość 45 000 euro – za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
 4. równowartość 50 000 euro – za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich (wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej) z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
 5. równowartość 25 000 euro – za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 7;
 6. równowartość 7500 euro – za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską,
  a w przypadku Rosji – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
 7. równowartość 3750 euro – za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską,
  a w przypadku Rosji – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
 8. równowartość 45 000 euro – za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
 9. równowartość 22 500 euro – za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
 10. równowartość 25 000 euro – za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 12;
 11. równowartość 12 500 euro – za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 13;
 12. równowartość 3750 euro – za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Rosji – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
 13. równowartość 1900 euro – za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Rosji– w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa.

Jeśli twoje przedsiębiorstwo turystyczne przyjmować będzie wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, to wystarczy gwarancja w wysokości połowy kwot podanych powyżej (z wyjątkiem punktów 7 oraz 12, gdzie suma zabezpieczeń wynosi 3750 euro). Jeśli wolisz skorzystać z ubezpieczenia na rzecz podróżnych to jego wysokość powinna być taka sama jak ww. wysokość gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Reguluje to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gdy planujesz jednocześnie wykonywać działalność w więcej niż jednym zakresie, to minimalna wysokość sumy gwarancyjnej lub ubezpieczeniowej określana jest na poziomie wyższej wartości kwotowej właściwej dla danej działalności. Kwoty ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zawierasz gwarancję bankową, gwarancje ubezpieczeniową lub ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Obowiązek zabezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Prowadząc biuro podróży tylko w zakresie agenta turystycznego nie potrzebujesz zabezpieczenia.

W przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa posiadającego siedzibę na terytorium państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, wdrożyły dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych warunek posiadania ubezpieczenia lub gwarancji uważa się za spełniony. W innym przypadku przedsiębiorca oferując w Polsce imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne musi posiadać zabezpieczone określone powyżej.


Podstawa prawna