Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Charakterystyka poszczególnych spółek

Rejestracja w CEIDG

Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne albo prawne. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Oznacza to, że wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę swoim majątkiem wspólnym oraz każdy osobno majątkiem osobistym bez żadnych ograniczeń. Spółkę cywilną zakłada się z reguły do prowadzenia niewielkich przedsięwzięć (np. małych firm rodzinnych).

Rejestracja w KRS

Spółki handlowe dzielą się na:

  • osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
  • kapitałowe (z o.o., akcyjna)

Spółki rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym tradycyjnie lub elektroniczne.

Mogą ją utworzyć osoby fizyczne i prawne. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Tworzą ją wspólnicy (partnerzy), by wykonywać wolny zawód. Spółkę można założyć w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Jedna z osób musi być komandytariuszem, a druga komplementariuszem. Jeżeli komandytariusz wniesie wkład do spółki w kwocie wyższej niż suma komandytowa, nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Jeśli natomiast wniesie wkład niższy niż ustalona suma komandytowa, odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu.

Komandytariusz – odpowiada za zobowiązania spółki tylko do tzw. sumy komandytowej - w przypadku, gdy nie wniósł żadnego wkładu do spółki.

Komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Wspólnikami w spółce są komplementariusze i akcjonariusze.

Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli osobiście (czyli majątkiem osobistym, odrębnym od spółki) w sposób nieograniczony. Ponosi też odpowiedzialność solidarną (czyli odpowiada za całość długu łącznie z innymi komplementariuszami i spółką) i subsydiarną (wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku komplementariusza, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna). Akcjonariusz nie odpowiada natomiast i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ryzykuje jedynie składnikami majątkowymi wnoszonymi do spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna przeznaczona jest najczęściej dla dużych przedsiębiorstw rodzinnych, które zamierzają pozyskać kapitał do prowadzenia dalszej działalności.

To najpopularniejsza forma spółki handlowej w Polsce. Ma osobowość prawną. Może ją utworzyć jeden lub więcej wspólników. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne. Nie może jej założyć wyłącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka odpowiada za zobowiązania całym majątkiem. Nie odpowiadają za nie natomiast jej wspólnicy.

To forma działalności odpowiednia dla dużych firm planujących wejście na giełdę. Jako kapitałowa spółka handlowa posiada osobowość prawną. Jej umową jest statut sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółkę może zawiązać jedna albo więcej osób. Nie może jej zawiązać wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Takiej odpowiedzialności nie mają natomiast akcjonariusze.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?