Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - spółka jawna

Spółka jawna osób fizycznych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeśli jej przychody roczne nie przekraczają 2 mln euro (netto).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w systemie księgowości uproszczonej. Na jej bazie ustala się podstawę opodatkowania.

KPiR musi być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników.

Księgę przychodów i rozchodów prowadzi się narastająco za dany rok podatkowy. Na nowy rok trzeba założyć nową księgę. Na podstawie jej zapisów dokonuje się co miesiąc (lub kwartał) ustalenia dochodu i zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego. Można ją prowadzić odręcznie lub też poprzez specjalny program komputerowy.

Dowodami księgowymi, na podstawie których możesz robić wpisy do księgi są przede wszystkim faktury VAT, rachunki, dokumenty celne, faktury i noty korygujące. Muszą one potwierdzać wykonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Muszą też posiadać numer, który umożliwi powiązanie dowodu z zapisem w księdze. Każdy taki dowód powinien zawierać:

  • nazwę i adresy stron operacji gospodarczej,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę operacji gospodarczej,
  • określenie przedmiotu operacji gospodarczej, jego wartości i ilości (jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych),
  • numer porządkowy.

Podstawa prawna: