Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - spółka partnerska

Podatkową księgę przychodów i rozchodów możesz prowadzić, jeśli przychody roczne spółki partnerskiej nie przekraczają 2 mln euro (netto).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w systemie księgowości uproszczonej. Na jej bazie ustala się podstawę opodatkowania.

PKPiR powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników. Każdy wspólnik musi zgłosić fakt prowadzenia książki do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania

Księgę przychodów i rozchodów prowadzi się narastająco za dany rok podatkowy. Na nowy rok trzeba założyć nową księgę. Na podstawie jej zapisów dokonuje się co miesiąc (lub kwartał) ustalenia dochodu i zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego. Można ją prowadzić odręcznie lub też poprzez specjalny program komputerowy. Jeśli jesteś podatnikiem prowadzącym księgę w formie elektronicznej, to musisz pamiętać o konieczności wydrukowania zapisów za miesiąc poprzedni w terminie do 20 dnia miesiąca.

Dowodami księgowymi, na podstawie których można robić wpisy do księgi są przede wszystkim faktury VAT, rachunki, dokumenty celne, faktury i noty korygujące. Muszą one potwierdzać wykonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Muszą też posiadać numer, który umożliwi powiązanie dowodu z zapisem w księdze.

Każdy taki dowód powinien zawierać:

  • nazwę i adresy stron operacji gospodarczej,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę operacji gospodarczej,
  • określenie przedmiotu operacji gospodarczej, jego wartości i ilości (jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych),
  • numer porządkowy.

Zasady prowadzenia PKPiR regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.