Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co należy zebrać do złożenia wniosku?

Zgłoś się do Twojej lokalnej jednostki samorządowej (Prezydent Miasta lub Starostwo)

 

Do wniosku o licencję / udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącz następujące dokumenty:

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych,

3) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny,

4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, a także o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz,

5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,

6) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
     a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
     b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
   c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Więcej informacji w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009