Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Polisa OC dla multiagentów

Musisz wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC), jeśli jako agent wykonujesz czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (jesteś multiagentem) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. To ty – a nie zakład ubezpieczeń – ponosisz odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w dniu, w którym zawrzesz umowę agencyjną z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność w tym samym dziale ubezpieczeń.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki obejmuje umowa ubezpieczenia OC oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Ubezpieczeniem OC jest objęta twoja odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na skutek działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których wykonujesz czynności agencyjne.

Jeśli nie wykupisz polisy od odpowiedzialności cywilnej, grozi ci konieczność wniesienia opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro. Wniesienie opłaty nie zwalnia cię z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody, które powstały w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, określa art. 11 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajdziesz natomiast w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.


Podstawa prawna: