Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie zaświadczenia o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu

W przypadku zawodów i działalności regulowanych, ze świadczeniem usług transgranicznych wiąże się również ustawowy obowiązek poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jej świadczenia (zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W praktyce, czynność ta sprowadza się do uzyskania przez usługodawcę od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, zaświadczenia (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Wzór formularza A1 jest identyczny w całej Unii Europejskiej, na jego podstawie odprowadza się składki w danym kraju UE i uzyskuje się także zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek w innym kraju. Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, są zobowiązani płacić składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Więcej informacji zostało zawartych w poradniku ZUS (w szczególności strony 14-15 poradnika).

 

Czy ta strona była przydatna?