Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w ZUS przedsiębiorcy dotychczas ubezpieczonego w KRUS

Kiedy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą możesz być nadal ubezpieczony w KRUS

Możesz być nadal ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeśli spełnisz warunki, wymienione w przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli:

 • podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie przez 3 lata, 
 • złożysz w kasie KRUS w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia,
 • jednocześnie dalej będziesz prowadzić działalność rolniczą lub pracować stale w gospodarstwie rolnym o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym (może to być np. uprawa w szklarniach czy tunelach foliowych, hodowla i chów drobiu rzeźnego, zwierząt futerkowych i laboratoryjnych albo prowadzenie pasiek), 
 • nie jesteś pracownikiem i nie pozostajesz w stosunku służbowym,
 • nie posiadasz  ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 
 • nie przekroczyłeś kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli prowadziłeś taką działalność). Kwota ta za 2017 rok wynosi 3300 zł.

Jeśli zostaniesz przedsiębiorcą i nie spełnisz tych warunków, to musisz ubezpieczyć się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Nie możesz również kontynuować ubezpieczenia w KRUS, jeśli:

 • zostaniesz wspólnikiem osobowych spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.) lub
 • będziesz prowadzić działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) albo taką, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeniesienie ubezpieczenia społecznego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli przenosisz swoje ubezpieczenie społeczne z KRUS do ZUS, to musisz zgłosić się do tej instytucji i opłacać za siebie składki. W ciągu 7 dni od dnia, w którym powstanie obowiązek ubezpieczenia (czyli kiedy przechodzisz z działalności rolniczej na pozarolniczą), złóż druki:

- ZUS ZFA – zgłoszenie do ubezpieczeń jako płatnik składek,

ZUS ZUA – zgłoszenie siebie do ubezpieczeń.

Przy wpisaniu działalności do CEIDG nie musisz składać formularza ZUS ZFA. CEIDG przekaże potrzebne dane do ZUS. Ten z kolei samodzielnie wypełni formularz ZUS ZFA.

Pamiętaj, że możesz też wypełnić formularz ZUS ZUA i dołączyć go do wniosku o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG).

Przeczytaj więcej o tym, jak wypełnić formularz ZUS ZFA oraz ZUS ZUA.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty – nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2018 roku jest to 2665,80 zł – 60% z 4443 złotych).

Samodzielnie – jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą – finansujesz składki za ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe dla siebie i osób współpracujących.
Jako przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Możesz zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie, na swój wniosek. Ubezpieczenie to będzie cię obejmować od dnia złożenia wniosku tylko wtedy, gdy złożysz go w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia.

Stopy procentowe składek wynoszą:

 • 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, 
 • 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe,
 • 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe, 
 • od 1,80% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe .

Rodzaj ubezpieczenia 

Stawka ubezpieczenia w %

Kwota w 2018 r.                 

emerytalne 19,52 520,36 zł
rentowe 8,00 213,26 zł
chorobowe 2,45 65,31 zł
wypadkowe

1,67

44,52 zł

– kwota zmieniona od 1 kwietnia 2018 r.

zdrowotne 9,00

319,94 zł

Jeśli dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu, to podstawa wymiaru składki nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W 2018 r. to ograniczenie wynosi 11 107,50 zł (4443 zł × 250%).

Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do kwoty pewnego limitu. Odpowiada on 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2018 r. jest to 133 290 zł (4443 zł × 30).

Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Więcej informacji na temat ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe znajdziesz na stronie ZUS.

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, to musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoś się do ubezpieczenia na formularzu ZUS ZUA. W 2018 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa od kwoty 319,94 zł

Jak obliczana jest składka?

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. jest kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (czyli 75% przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2017 r.).  Składka to 9% od zadeklarowanej kwoty – czyli w 2018 r. od 319,94 zł.

Taki sposób obliczania składki obowiązuje ona:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, 
 • twórców i artystów,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r. wynosiło 4739,91 zł (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r.).

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego złóż w ciągu 7 dni od dnia, w którym powstanie obowiązek ubezpieczenia. Wyjątkiem są twórcy i artyści, którzy zgłaszają się w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Uwaga! Możesz zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG). Do wniosku dołącz formularz ZUS ZUA, na którym zgłosisz się do ubezpieczenia zdrowotnego, a także do ubezpieczeń społecznych.

Składka na Fundusz Pracy

Musisz ustalić składkę na Fundusz Pracy za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2018 r. jest to 2665,80 zł. (60% z kwoty 4443 zł). Przy stawce 2,45% w 2018 roku składka wynosi więc 65,31 zł.
Opłacaj składkę na Fundusz Pracy za kobiety, które nie osiągnęły wieku 55 lat i mężczyzn, którzy nie osiągnęli 60 lat. 

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jeśli zamierzasz zatrudnić pracowników, to musisz opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pamiętaj, że to ty w całości finansujesz składkę.

Preferencyjne warunki ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, to przez 24 kalendarzowe miesiące od dnia jej rozpoczęcia możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od takiej kwoty, jaką zadeklarujesz. Nie może być ona jednak niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł. W efekcie minimalna składka na ubezpieczenie społeczne to 630 zł. Nie możesz korzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek, jeśli:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziłeś pozarolniczą działalność, 
 • wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, a przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres twojej działalności gospodarczej.

Możesz opłacać składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych albo jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Z preferencyjnego ZUS nie mogą skorzystać:

 • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • osoby współpracujące z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą.

Rodzaj ubezpieczenia 

Stawka ubezpieczenia w %

 Kwota w 2018 r.

emerytalne 19,52 122,98 zł
rentowe 8,00 50,40 zł
chorobowe 2,45 15,44 zł
wypadkowe

1,67

10,52 zł

– kwota zmieniona od 1 kwietnia 2018 r.

zdrowotne 9%

319,94 zł

Jeśli korzystasz z preferencyjnych warunków ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, to pamiętaj, że nie masz zmniejszonej stawki ubezpieczenia zdrowotnego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2018 r., nie może być więc niższa niż 319,94 zł.

Jeśli korzystasz z preferencyjnych warunków ubezpieczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, to nie opłacasz za siebie składek na Fundusz Pracy.

Więcej informacji na temat wysokości i sposobu obliczania składek na ubezpieczenia społeczne znajdziesz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz KRUS.

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Zgłoszenie płatnika i zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych możesz przekazać również do urzędu skarbowego, w którym znajduje się centrum obsługi. W takim przypadku za datę złożenia dokumentów do ZUS uważa się dzień, w którym złożysz te dokumenty do urzędu skarbowego.

Czy ta strona była przydatna?