Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Charakterystyka poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca zagraniczny, który jest osobą zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą, może otworzyć w Polsce działalność gospodarczą. Może on prowadzić ją m.in. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek handlowych, szczegółowo uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna). W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądach. Natomiast jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG.

Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą, mogą prowadzić działalność gospodarczą również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otwierając w tym celu oddział. Przedsiębiorcy z innych państw mogą tworzyć oddział jedynie na zasadzie wzajemności (o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej).
Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział, może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności. Istotnym elementem, przy rozpoczęciu działalności oddziału, jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą lub obywatel Polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

Osoba zagraniczna to:

  • osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  • osoba prawna z siedzibą za granicą,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Charakterystyka poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Jest to typ działalności, którą można prowadzić samodzielnie. Jest się jedynym właścicielem firmy, osobiście prowadzi się działalność i reprezentuje firmę na zewnątrz. Do wyboru są proste formy prowadzenia ewidencji finansowej i nie obowiązuje wiele formalności. Nie jest wymagany kapitał założycielski. Minusem może być odpowiadanie całym majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego majątku osobistego).

Spółka cywilna
Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Spółkę mogą utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Umowa spółki cywilnej regulowana jest art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi też jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Nie stanowi więc samodzielnego podmiotu prawa - podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną. Także wspólnicy będący osobami fizycznymi, nie zaś spółka, podlegają rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Oznacza to, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń. Należy pamiętać, że jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczyły równowartość 800 tys. euro, spółka musi przekształcić się w spółkę jawną i zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jednocześnie wykreślona z CEIDG. Ze względu na swoją specyfikę spółkę cywilną, jako formę prowadzenia biznesu, powinno wykorzystywać się do niewielkich przedsięwzięć – np. przedsiębiorstw rodzinnych o nieznacznym rozmiarze.
Wymagany kapitał:
Nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy.
Sposób prowadzenia księgowości:
Spółka cywilna może rozliczać się wg książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, lub prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe). Jeśli przychody netto spółki przekroczą 2.000.000 euro, jest ona zobowiązana do przejścia na pełną księgowość. Ponadto, w przypadku, gdy wspólnikiem w spółce cywilnej będzie osoba prawna (np. spółka kapitałowa), spółka musi od początku prowadzić pełną księgowość niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych w ciągu roku oraz wyliczania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli podatnik będący na karcie podatkowej zostaje płatnikiem podatku VAT, musi prowadzić ewidencje wymagane przez tę ustawę, czyli ewidencję sprzedaży i zakupu VAT.
Opodatkowanie:
Opodatkowani podatkiem dochodowym są wspólnicy, a nie spółka. Wspólnicy mogą wybrać następujące formy opodatkowania:
- na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (podatek progresywny) ,
- podatek liniowy (19% od dochodu),
- ryczałt ewidencjonowany,
- karta podatkowa (w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych).

Spółka jawna
Spółka jawna jest spółką osobową i może być utworzona przez osoby fizyczne i prawne, przy czym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a zmiana jej postanowień wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki przewiduje wniesienie wkładu w postaci nieruchomości, należy ją wówczas zawrzeć w formie aktu notarialnego. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Każdy ze wspólników może reprezentować interesy spółki, a także istnieje możliwość dogodnego sposobu opodatkowania wspólników. Do obowiązków wspólników należy wnoszenie określonych w umowie spółki wkładów. Wkłady wspólników uznawane są za równe, co przekłada się na prawo do równego udziału w zyskach i stratach spółki jawnej. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Wspólnik ma też prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5 proc. od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. W spółce jawnej, w odróżnieniu od spółek kapitałowych, do wypłaty zysku nie jest niezbędne podjęcie przez wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty.
Wymagany kapitał:
Nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy.
Sposób prowadzenia księgowości:
Spółka jawna osób fizycznych może rozliczać się wg książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, lub prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe). Jeśli przychody netto spółki przekroczą 2.000.000 euro, jest ona zobowiązana do przejścia na pełną księgowość. Ponadto, w przypadku, gdy wspólnikiem w spółce jawnej będzie osoba prawna (np. spółka kapitałowa), spółka musi od początku prowadzić pełną księgowość niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.
Opodatkowanie:
Spółka jawna nie jest podatnikiem. Podatnikami są wyłącznie poszczególni wspólnicy spółki jawnej - podatek dochodowy od osób fizycznych (proporcjonalny do przychodów lub liniowy), należy pamiętać, że wybór opodatkowania według stawki liniowej skutkuje opodatkowaniem w tej formie wszystkich dochodów z działalności gospodarczej. Wspólnicy mogą też wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Spółka partnerska
Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników. Zasady, na których przedsiębiorcy rozdysponują pomiędzy sobą pieniądze są zależne od zapisów zawartych w umowie spółki. Następnie każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy.
Wymagany kapitał:
Nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy.
Sposób prowadzenia księgowości:
Może prowadzić księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów, dopóki nie przekroczy ustawowego limitu przychodów  w wysokości 2.000.000 euro. Jeśli spółka przekroczy ten limit, musi przejść na pełną księgowość, czyli rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Opodatkowanie:
- według skali podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 18% i 32% (powyżej 85.528 zł);
- podatek liniowy - 19%
Podatek liniowy mogą wybrać tylko osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Natomiast z możliwości tej nie mogą skorzystać osoby osiągające przychody z działalności osobistej, nawet jeśli usługi świadczone byłyby w ramach działalności gospodarczej. Założenie przez co najmniej dwóch wykonawców wolnych zawodów spółki partnerskiej, umożliwia wystawianie faktur za wykonane usługi i płacenie podatku według stałej stawki 19%, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów;
Partnerzy rozliczają się z fiskusem PIT-em. W odniesieniu do podatku VAT podatnikiem jest spółka.

Spółka komandytowa
Spółką komandytową może być utworzona przez co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komandytariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki tylko do tzw. sumy komandytowej - w przypadku, gdy nie wniósł żadnego wkładu do spółki) a druga komplementariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem). Należy zauważyć, że jeżeli komandytariusz wniesie wkład do spółki w kwocie wyższej niż suma komandytowa, to wówczas nie ponosi on odpowiedzialności wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. Natomiast w przypadku wniesienia wkładu w kwocie niższej niż ustalona suma komandytowa, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników. Zasady, na których przedsiębiorcy rozdysponują pomiędzy sobą pieniądze są zależne od zapisów zawartych w umowie spółki. Następnie każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy, w zależności od swojej formy prawnej, będzie to podatek dochodowy od osób fizycznych albo podatek dochodowy od osób prawnych.
Wymagany kapitał:
Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.
Sposób prowadzenia księgowości:
Spółka ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości (księgi rachunkowe).
Opodatkowanie:
Podatek od dochodów spółki komandytowej płacą wspólnicy, a nie spółka, a przychody przez nich uzyskiwane są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Jeżeli spełnione są przesłanki określone w ustawie o PIT, możliwe jest zastosowanie preferencyjnej 19-proc. stawki podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej.

Spółka komandytowo-akcyjna
Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Umową spółki komandytowo-akcyjnej jest statut. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Jako jedyna ze spółek osobowych wymaga zgromadzenia kapitału założycielskiego. Spółka komandytowo-akcyjna przeznaczona jest najczęściej dla dużych przedsiębiorstw rodzinnych, które zamierzają pozyskać kapitał do prowadzenia dalszej działalności i uniknąć przy tym wrogiego przejęcia. Pozyskanie kapitału następuje w drodze emisji akcji. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników. Zasady, na których przedsiębiorcy rozdysponują pomiędzy sobą pieniądze są zależne od zapisów zawartych w umowie spółki. Następnie każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy, w zależności od swojej formy prawnej, będzie to podatek dochodowy od osób fizycznych albo podatek dochodowy od osób prawnych.
Wymagany kapitał:
Minimum 50 000 zł
Sposób prowadzenia księgowości:
Spółka ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.
Opodatkowanie:
Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT) - podatek (19% lub 15% w przypadku małych - sprzedaż brutto do 1.200.000 euro - lub rozpoczynających działalność przedsiębiorców) płacony jest przez samą spółkę od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, płacą podatek od faktycznie uzyskanego przychodu z tytułu udziału w zysku takiej spółki. S.K.A. wypłacając wspólnikowi zysk jako płatnik, pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Spółka z o.o. ma osobowość prawną. Umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego. Wyjątek stanowi rejestracja spółki przez Internet - taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2012 roku. Umowa spółki zostaje zawarta w ciągu jednego dnia od wprowadzenia do systemu informatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym. Co ważne, przy rejestrowaniu spółki przez Internet wspólnicy spółki z o.o. mogą wnosić wyłącznie wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego. W takim wypadku pokrycie kapitału zakładowego (czyli wniesienie kwoty co najmniej 5 tys. zł) powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Każda zmiana umowy spółki z o.o. wymaga już formy notarialnej. Spółkę z o.o. można także założyć alternatywnie w sposób tradycyjny, podpisując umowę spółki przed notariuszem. Koszt takiej umowy jest uzależniony od wysokości kapitału założycielskiego spółki. W przypadku tradycyjnego założenia spółki z o.o. można wnosić zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Tradycyjne założenie spółki wiąże się jednak nie tylko z kosztami zapłacenia taksy notarialnej od umowy spółki, ale też z koniecznością poniesienia np. opłaty sądowej za wpis do KRS oraz opłaty za ogłoszenie wpisu spółki z o.o. do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł) - z wyłączeniem sytuacji, gdy zarząd tej spółki nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, wówczas zarząd odpowiada również majątkiem osobistym. Podstawową kategorią dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłata pieniężna (dywidenda). Dywidenda przysługuje udziałowcom po wypracowaniu zysku netto przez spółkę, a zasady jej wypłaty regulowane są przez umowę spółki oraz art. 191 Kodeksu spółek handlowych. Kwota dywidendy może zostać powiększona o niepodzielone zyski z lat poprzednich (nie więcej niż ostatnich pięciu) oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Trzeba od niej natomiast odjąć kwotę na niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową (statutem) spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Do dywidendy uprawnieni są ci wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. W Polsce dywidenda opodatkowana jest podatkiem dochodowym w wysokości 19%, który muszą płacić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne otrzymujące zysk ze spółki.
Wymagany kapitał:
Co najmniej 5 000 zł
Sposób prowadzenia księgowości:
Wymóg prowadzenia pełnej księgowości i dokonywanie badań sprawozdań finansowych.
Opodatkowanie:
Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT) - podatek (19% lub 15% w przypadku małych - sprzedaż brutto do 1.200.000 euro - lub rozpoczynających działalność przedsiębiorców) płacony jest przez samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Ponadto, wspólnicy spółki płacą podatek (19%) od wypłacanych im dywidend i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych (np. dochód z umorzenia udziałów).

Spółka akcyjna
Spółka akcyjna jest najbardziej rozbudowanym i prawnie chronionym podmiotem gospodarczym. Jej umową jest statut tworzony w postaci aktu notarialnego. Jej wspólnikami są akcjonariusze posiadający określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Dywidenda jest to kwota przeznaczona do podziału uchwałą walnego zgromadzenia pomiędzy akcjonariuszy. Głównym źródłem dywidendy jest zysk netto za poprzedni rok obrotowy, wynikający z rocznego sprawozdania finansowego spółki. W Polsce dywidenda opodatkowana jest podatkiem dochodowym w wysokości 19%, który muszą płacić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne otrzymujące zysk ze spółki. Spółka akcyjna posiada prawa do emisji akcji na giełdach papierów wartościowych. Spółkę akcyjną może zawiązać jedna albo więcej osób, nie może jej zawiązać wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Wymagany kapitał:
Co najmniej 100 000 zł
Sposób prowadzenia księgowości:
Wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości, publikowanie rocznych raportów finansowych oraz dokonywanie audytu.
Opodatkowanie:
Podatek dochodowy od osób prawnych (19% lub 15% w przypadku małych - sprzedaż brutto do 1.200.000 euro - lub rozpoczynających działalność przedsiębiorców) płacony jest przez samą spółkę akcyjną od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Ponadto, akcjonariusze spółki płacą podatek (19%) od wypłacanych im dywidend i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych (np. dochód z umorzenia udziałów).

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę zagranicznego poza jego siedzibą lub poza głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział dysponuje określonym majątkiem, stanowiącym własność spółki w kraju, w którym ma ona siedzibę. Posiada sieć własnych klientów. Podstawową cechą oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest brak odrębnej osobowości prawnej, w związku z czym podmiotem wszystkich praw i obowiązków pozostaje przedsiębiorca zagraniczny. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego, występujący na rynku polskim, jest podmiotem występującym w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy macierzystego, a każde działanie oddziału wywołuje bezpośrednie skutki dla przedsiębiorstwa macierzystego. Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski. W każdym z nich musi jednak zostać ustanowiona osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu zagranicznego.
Wymagany kapitał:
Nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy.
Sposób prowadzenia księgowości:
Oddział zagraniczny zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim i sporządzania sprawozdania finansowego. Ma także obowiązki związane z publikacją i ewentualnym badaniem i ogłoszeniem sprawozdania finansowego. Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że oddział będzie posiadał wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na swoją działalność.
Opodatkowanie:
Oddział jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT) - podatek (19% lub 15% w przypadku małych podatników) płacony jest przez oddział od osiągniętych w danym roku podatkowym dochodów.