Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowozatrudnionych pracowników

W jednoosobowej działalności gospodarczej nie musisz prowadzić szkoleń i wprowadzać zasad dotyczących BHP (Bezpieczeństwa Higieny Pracy), jeżeli przy jej prowadzeniu pomagają ci osoby z pierwszej grupy pokrewieństwa (m.in. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo). Nie masz również takiego obowiązku, jeśli zatrudniasz osoby na umowę inną niż umowa o pracę. Natomiast, jeżeli osoby zatrudnione współpracują na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę), to musisz zapewnić spełnienie zasad BHP. 

Wg art. 2373 Kodeksu pracy przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. Pracownik musi też potwierdzić na piśmie, że zapoznał się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie pracowników przeprowadź w czasie pracy i na swój koszt. Szkolenie możesz zorganizować sam lub zlecić je uprawnionym do tego osobom. Jako pracodawca możesz przeprowadzić takie szkolenie samodzielnie tylko wtedy, gdy:

 1. posiadasz ukończony specjalny kurs zakończony certyfikatem lub zaświadczeniem oraz
 2. gdy zatrudniasz do 10 pracowników lub 20 pracowników i jesteś zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do grupy tej zaliczone są:
 • produkcja odzieży;
 • poligrafia i reprodukcja za pisanych nośników informacji;
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa samochodów;
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • informacja i komunikacja;
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska;
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 • administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne;
 • edukacja oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • pozostała działalność usługowa.

Nie musisz szkolić pracownika przed dopuszczeniem go do pracy jedynie wtedy, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u ciebie bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie ogólne i szkolenie stanowiskowe

Szkolenie wstępne dzieli się na:

 • wstępne ogólne (zwane instruktażem ogólnym) oraz  
 • wstępne na stanowisku pracy (zwane instruktażem stanowiskowym).  

Podczas instruktażu ogólnego uczestnicy szkolenia mają zapoznać się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny muszą odbyć przed dopuszczeniem do pracy: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u ciebie praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Podczas instruktażu stanowiskowego uczestnicy szkolenia mają zapoznać się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku musi przejść:

 • pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • pracownik przenoszony na nowe stanowisko o takiej charakterystyce (czyli wiążące się z ryzykiem zawodowym),
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywający praktykę studencką.

Jeżeli zatrudniany pracownik ma wykonywać pracę na kilku stanowiskach pracy, to powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Jeśli wprowadzasz zmiany w zakresie funkcjonowania danego stanowiska, musisz przeprowadzić kolejny instruktaż stanowiskowy. Instruktaż kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdzian stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik potwierdza zakończenie szkolenia na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Więcej informacji na temat BHP znajdziesz w poradniku opublikowanym na stronach Państwowej Inspekcji Pracy.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?