Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dodatkowe informacje dot. transportu osobowego

Jeśli jesteś mieszkańcem miasta zgłoś się do swojego Prezydenta lub Burmistrza.
Jeśli mieszkasz w gminie zgłoś się do Starosty Powiatowego, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.

Poniżej przedstawiono podstawowe wymogi przy składaniu wniosku na krajową licencję na przewóz osób:

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą spełniać wymogi dobrej reputacji.
UWAGA: wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:
    -- zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie  środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
    -- wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,

3) posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
    a) 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
    b) 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy,  

5) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Wniosek zawiera następujące informacje:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także obszaru;
4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji;
5) czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Do wniosku załącza się:

- kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem,

- zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy (członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy: osoby prowadzącej działalność gospodarczą)stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy,

- dokumenty (potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy. Sytuację finansową, o której mowa potwierdza się:
    -- rocznym sprawozdaniem finansowym,
    -- dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
    -- dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
    -- dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
    -- dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.
    -- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki wymagane w ustawie o transporcie drogowym, ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów i środowisku (nie dotyczy licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy),
    -- oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania pojazdami (nie dotyczy licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy),
    -- wykaz pojazdów samochodowych (nie dotyczy licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy), zawierający markę, numer rejestracyjny oraz dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (przykładowy wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
- dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania pojazdami w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów np. umowa użyczenia, leasingu (oryginał do wglądu)