Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki usługodawcy względem usługobiorcy związane z wykonywaniem usług


Usługodawcy zamierzający świadczyć w Polsce usługi zobowiązani są przed zawarciem pisemnej umowy o świadczenie usług (a jeżeli jej nie zawarto – przed rozpoczęciem świadczenia usługi) podać usługobiorcy w jednoznacznej formie następujące informacje (o ile je posiadają):

 • firmę, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania i głównego miejsca wykonywania działalności;
 • organ rejestrowy i numer w rejestrze, w którym usługodawca jest zarejestrowany jako przedsiębiorca albo numer w ewidencji działalności gospodarczej;
 • adres poczty elektronicznej lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt z usługodawcą;
 • wskazanie organu, który wydał certyfikat, koncesję, zezwolenie, zgodę, licencję lub dokonał wpisu do rejestru albo wydał inny dokument uprawniający usługodawcę do świadczenia usługi;
 • wskazanie samorządu zawodowego, do którego usługodawca należy, tytułu zawodowego oraz państwa, w którym przyznano ten tytuł;
 • główne cechy usługi;
 • cenę usługi, jeżeli została ustalona;
 • stosowane przez usługodawcę wzorce umów oraz postanowienia umowne określające prawo właściwe dla danej umowy lub sąd albo inny organ właściwy do rozstrzygania sporów
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer identyfikacyjny, którym usługodawca jest obowiązany posługiwać się na potrzeby podatku od towarów i usług;
 • o obowiązkowym ubezpieczeniu lub gwarancji finansowej, wraz z danymi ubezpieczyciela lub gwaranta, oraz o zasięgu terytorialnym ubezpieczenia;
 • o gwarancjach jakości wykonanej usługi, które nie są wymagane przepisami prawa.

Na wniosek usługobiorcy usługodawca udostępnia następujące informacje dodatkowe:

 • o sposobie kalkulacji ceny za usługę, jeżeli cena nie została wcześniej ustalona lub gdy nie ma możliwości podania dokładnej ceny;
 • o regulacjach prawnych dotyczących wykonywanego przez usługodawcę zawodu regulowanego oraz sposobu, w jaki można uzyskać dostęp do tych uregulowań;
 • o kodeksach dobrych praktyk, którym usługodawca podlega, wraz ze wskazaniem miejsca ich publikacji;
 • w przypadku gdy usługodawca podlega przepisom kodeksu dobrych praktyk lub jest członkiem stowarzyszenia handlowego lub zrzeszenia zawodowego, które przewiduje odwołanie do pozasądowego rozstrzygania sporów, usługodawca podaje informacje w tym zakresie, jak również określa sposób, w jaki można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących charakterystyki i warunków korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów.

Powyższe informacje, usługodawca jest obowiązany udostępnić w sposób zapewniający zapoznanie się przez usługobiorcę z tymi informacjami, w szczególności:

 • w miejscu, w którym świadczona jest usługa;
 • w miejscu zawarcia umowy;
 • na swojej stronie internetowej;
 • w dokumentach informacyjnych dostarczonych usługobiorcy.

Należy podkreślić iż usługodawcą czasowo oferującym lub świadczącym usługę w Polsce może być zarówno osoba fizyczna z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, a także osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a która nie prowadzi w działalności gospodarczej.

Czy ta strona była przydatna?