Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na gabinet pielęgniarski

Pielęgniarka, która chce udzielać świadczeń pielęgniarskich we własnym gabinecie musi dysponować pomieszczeniem, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny. Wymagania, jakie musi spełnić gabinet dotyczą w szczególności warunków: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.

 

W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

1) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;

2) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;

3) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję (nie dotyczy gabinetów w lokalu mieszkalnym). Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

 

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, wyposaża się w:

1) co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;

2) dozownik z mydłem w płynie;

3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią.

Warunki te są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pielęgniarka musi posiadać tytułu prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność (umowa najmu, dzierżawy, podnajmu).

 

Wymagana aparatura i sprzęt medyczny:

1) wyposażenie gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

a) kozetka,

b) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych,

d) telefon,

e) zestaw do wykonywania iniekcji,

f) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,

g) pakiety odkażające i dezynfekcyjne,

h) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice),

i) zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:

– Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wstrzykiwań,

– Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

– Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań,

– płyny infuzyjne:

– Glucosum 5% – roztwór do infuzji,

– Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych,

j) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,

k) stetoskop,

l) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,

m) glukometr,

n) termometry,

o) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego,

p) sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych,

r) waga medyczna dla niemowląt,

s) waga medyczna ze wzrostomierzem;

2) nesesery pielęgniarskie, w liczbie odpowiadającej liczbie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej udzielających jednoczasowo świadczeń w domu świadczeniobiorcy, wyposażone w:

a) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym: zestaw do wykonywania iniekcji, zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny przed zakażeniem,

b) zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:

– Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wstrzykiwań,

– Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

– Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań,

– płyny infuzyjne:

– Glucosum 5% – roztwór do infuzji,

– Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych,

c) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,

d) stetoskop,

e) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi,

f) pakiet odkażający i dezynfekcyjny,

g) glukometr,

h) termometry,

i) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego,

j) niezbędny zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych,

k) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice).

 

Wymagania te zostały określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.