Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakie numery PKD można podać przy zakładaniu firmy remontowo-budowlanej?

Zakładając firmę remontowo-budowlaną przedsiębiorca stanie przez wyborem numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które musi podać przy dokonywaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego. W zależności od zakresu czynności, które mają byc wykonywane należy wskazać odpowiednie kody. Dla ułatwienia wyboru prezentujemy poniżej wyciąg z PKD, który mamy nadzieję, ułatwi wybór numerów, które będą odpowiadać preferowanemu przez Państwa profilowi zakładanej działalności. W dolnej części wykazu dodano numery PKD, które dotyczą działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne. Należy z nich skorzystać w przypadku, gdy firma remontowo-budowlana prowadzić ma działalność w zakresie przygotowania projektów budowlanych, nadzoru budowlanego (71.11 oraz 71.12) czy dekorowania wnętrz (74.10).

 SEKCJA F BUDOWNICTWO
Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:
− kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,
− obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.
Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji. Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Sekcja ta obejmuje budowę:
− kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),
− kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42).
Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43). Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu. W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży. Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.

Dział 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Dział ten obejmuje:
− roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,
− budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.
We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Podklasa ta obejmuje:
− realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.
Podklasa ta nie obejmuje:
− robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,
− działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Grupa ta obejmuje wznoszenie kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek lub na zlecenie. Część robót budowlanych, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Wyspecjalizowane roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych sklasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 43.

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Podklasa ta obejmuje:
− wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
• jednorodzinnych,
• wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
− wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
• budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
• budynki szpitali, szkół i biurowe,
• hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
• budynki lotnisk,
• kryte obiekty sportowe,
• garaże parkingowe, włączając podziemne,
• budynki magazynowe,
• budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
− montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
− przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,
− działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Dział 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Dział ten obejmuje roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. We wszystkich grupowaniach niniejszego działu mieszczą się roboty budowlane związane ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Dział ten obejmuje budowę takich obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp. Roboty takie mogą być wykonywane na rachunek własny lub na zlecenie. Część robót lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
Podklasa ta obejmuje:
− roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,
− roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:
• układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,
• malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,
• instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,
− roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
− działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
− dróg szynowych i kolei podziemnej,
− przejść podziemnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
− działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
− mostów, wiaduktów, estakad drogowych, włączając autostradowe, kładek dla pieszych,
− tuneli.
Podklasa ta nie obejmuje:
− robót związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w 42.12.Z,
− wykonywania instalacji oświetleniowej i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
− działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
− rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
− magistrali i linii wodociągowych,
− systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
− sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
− oczyszczalni ścieków, stacji pomp
oraz
− roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
− zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
− linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,
− elektrowni.
Podklasa ta nie obejmuje:
− zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
− dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,
− zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)
oraz
− pogłębianie dna dróg wodnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
− zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
− obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
− obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu
oraz
− podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.).
Podklasa ta nie obejmuje:
− instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
− podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,
− zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Dział 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Dział ten obejmuje specjalistyczne roboty budowlane związane z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt.
Prace te obejmują:
− wbijanie pali, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych itp. Dział ten obejmuje także montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez tę samą jednostkę, która zajmuje się ich montażem. Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane są z reguły przez podwykonawców. Roboty wykończeniowe i wykonywanie instalacji budowlanych mieszczą się również w niniejszym dziale. Instalacje budowlane obejmują instalacje wszelkich rodzajów, które są niezbędne do funkcjonowania budynku lub budowli zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty instalacyjne mogą być przeprowadzone na terenie budowy lub w warsztatach. Zalicza się tu wykonywanie:
− instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów ruchomych itp.,
− zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, roboty blacharskie, zakładanie przemysłowych instalacji chłodniczych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych itp.
Instalacje te obejmują także związane z nimi prace remontowe.
Do pozostałych działalności związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych zalicza się m.in.:
− szklenie, tynkowanie, malowanie, układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, tapetowanie ścian itp., cyklinowanie podłóg, zakładanie stolarki budowlanej, zewnętrzne mycie budynków itp. Zalicza się tu również związane z tymi robotami prace remontowe. Wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane przy jego użyciu.

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Podklasa ta obejmuje:
− rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
Podklasa ta obejmuje:
− oczyszczanie terenu budowy,
− roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
− przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
− odwadnianie terenu budowy,
− drenowanie terenów rolniczych i leśnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
− odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
− wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
− wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Podklasa ta obejmuje:
− wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
− działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, sklasyfikowanej w 09.90.Z,
− wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
− wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,
− prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:
− instalacje telekomunikacyjne,
− strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,
− instalacje anten satelitarnych,
− instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
− instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
− instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
− budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,
− monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe (włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.
Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:
− instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
− instalacji pieców, wieży chłodniczej,
− instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
− instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
− instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
− instalacji gazowych,
− instalacji przewodów doprowadzających parę,
− instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
− instalacji systemów zraszania trawników,
− instalacji przewodów.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Podklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach. Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:
− dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
− drzwi automatycznych oraz obrotowych,
− instalacji odgromowej,
− podciśnieniowych systemów czyszczących,
− izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.
Podklasa ta nie obejmuje:
− instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.

43.31.Z Tynkowanie
Podklasa ta obejmuje:
− wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
− instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych), okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
− wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
− wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
− instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Podklasa ta obejmuje:
− układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,
− układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
− układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
− wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
− tapetowanie ścian.

43.34.Z Malowanie i szklenie
Podklasa ta obejmuje:
− wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
− malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
− instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
− szklenie okien.
Podklasa ta nie obejmuje:
− instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Podklasa ta obejmuje:
− czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
− roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Podklasa ta nie obejmuje:
− działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
− niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,
− wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Podklasa ta obejmuje:
− wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
− pokrywanie dachów,
− instalowanie rynien i rur spustowych.

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje
− działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
• budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
• zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
• osuszanie budynków,
• wiercenie szybów,
• montaż elementów stalowych,
• wyginanie elementów stalowych,
• montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
• wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
• wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
• specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
− roboty podpowierzchniowe,
− budowę odkrytych basenów kąpielowych,
− czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,
− wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

71.11.Z Działalność w zakresie architektury
Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:
− projektowaniem budowlanym,
− projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
Podklasa ta nie obejmuje:
− doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
− dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z.

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Podklasa ta obejmuje:
− projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
• maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
• projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
• projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
• projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
− opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
− projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
− wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
− wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
• wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
• wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
• opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.
Podklasa ta nie obejmuje:
− wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,
− działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z,
− doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
− wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,
− badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,
− projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,
− fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z
− prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Podklasa ta obejmuje:
− projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
− projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,
− działalność projektantów graficznych,
− działalność dekoratorów wnętrz.
Podklasa ta nie obejmuje:
− projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
− projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 71.11.Z,
− projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

Czy ta strona była przydatna?