Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie zaświadczenia o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu w usługach transgranicznych - działalność nieregulowana

W kwestii ubezpieczenia społecznego obowiązuje podstawowa zasada, a mianowicie, że w danym momencie można podlegać ubezpieczeniu społecznemu tylko w jednym państwie. Zatem nawet, jeśli jednocześnie działalność jest prowadzona w kilku państwach członkowskich, to ubezpieczenie jest prowadzone  tylko przez jedno państwo i w nim konieczne jest opłacanie wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne.


W  zakresie właściwości miejscowej powinno to być:

  • państwo, w którym jest Twoje miejsce zamieszkania – jeżeli tam wykonujesz znaczną część pracy,
  • państwo, w którym znajduje się centrum zainteresowania (centrum interesów) dla Twojej działalności – jeżeli nie mieszkasz w państwie, w którym wykonujesz znaczną część pracy.


W celu określenia czy w danym państwie jest wykonywana znaczna część działalności, bierze się pod uwagę uzyskiwany obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług lub dochód. Dokumentem stwierdzającym gdzie należy odprowadzać składki jest formularz A1. Wzór formularza A1 jest identyczny w całej Unii Europejskiej, na jego podstawie odprowadza się składki w danym kraju UE i uzyskuje się także zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek w innym kraju.


W efekcie, w ramach świadczenia usługi transgranicznej w Polsce, od usługodawcy nie wymaga się rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych. Usługodawca powinien jedynie wystąpić do instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, o wydanie zaświadczenia o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Więcej informacji zostało zawartych w poradniku ZUS (w szczególności na stronach 14-15 poradnika).