Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Jeśli chcesz postawić stragan w innym miejscu niż plac targowy, np. na chodniku lub przy drodze, to musisz dodatkowo uzyskać zezwolenie odpowiedniego zarządcy drogi.

Zarządcami dróg są dla dróg:

1)    krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2)    wojewódzkich - zarząd województwa;

3)    powiatowych - zarząd powiatu lub prezydent miasta gdy miasto funkcjonuje na prawach powiatu;

4)    gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego.

Zezwolenie,o którym mowa wyżej, jest wydawane w formie decyzji administracyjnej, w której to określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym. Niektórzy zarządcy wymagają przed wydaniem zezwolenia uzgodnień co do projektu budowlanego lub przedstawienia rzutu poziomego obiektu. Koniecznym może też być przedłożenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych oraz planu zagospodarowania.

Takich dokumentów nie trzeba przedstawiać gdy przedsiębiorca będzie stawiał obiekty lekkiej konstrukcji (samochody, stoliki, przenośne stragany). Wówczas zezwolenie powinno dotyczyć zajęcia pasa na zasadach wyłączności.  

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości obliczonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego oraz liczby dni zajęcia. Przeczytaj jak uzyskać takie zezwolenie.


Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.