Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aktualizacja rejestracji w ramach VAT-UE dla podmiotu zwolnionego

Przedsiębiorca,chcący dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych w tym nabyć i dostaw towarów przemieszczanych w UE , importu usług  oraz  świadczenia  usług , dla których  podatnikiem  jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim  musi się zarejestrować w bazie  podatników VAT UE.


W tym celu koniecznym jest zmiana statusu na czynnego podatnika podatku VAT, a w jego ramach zarejestrowanie się jako podatnika VAT UE. Można tego dokonać w trybie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego na formularzy VAT-R wypełniając wszystkie kolumny pola C .Formularz VAT-R można też wypełnić i złożyć elektronicznie czy to w formie e-deklaracji czy też jako załącznik do wniosku o wpis do CEIDG lub o zmianę tego wpisu . Niemniej ten ostatni tryb wymaga posiadania  podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Więcej na stronie CEIDG.

Czynności rejestracyjnych należy dokonać przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia lub nabycia w/w usług. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał wspomnianej rejestracji jako podatnika VAT UE i na tą okoliczność wydaje przedsiębiorcy stosowne potwierdzenie. Od tego momentu przedsiębiorca jest widoczny w bazie VIES (VAT Information Exchange System).  Można go zidentyfikować na stronie Komisji UE.

Od tego też momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych  przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

W ramach rozliczania podatku VAT związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi  przedsiębiorca jest zobowiązany,poza deklaracjami VAT-7, czy VAT-7K, dodatkowo sporządzać informacje podsumowujące na formularzach  VAT UE.

Do końca 2013r. podatnicy , którzy zrezygnowali ze zwolnienia lub wartość ich sprzedaży przekroczyła kwotę wolną od podatku VAT mogli za zgodą naczelnika urzędu skarbowego pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia. Warunkiem było jednak dokonanie spisu z natury  towarów  nabytych w sposób jak wyżej i  jego przekazanie do urzędu skarbowego w terminie 14 dni. Obecnie taka możliwość wygasła co oznacza, że podatek zawarty w cenie towarów zakupionych  przed momentem przystąpienia do rozliczania podatku VAT nie podlega odliczeniu. 

Od 2014r. inaczej jest też ustalany moment przejścia do strefy opodatkowania. Obejmuje on już te czynności, które wywołały przekroczenie progu zwalniającego od podatku VAT a zatem nakazuje opodatkowanie pełnej ich wartości a nie tak jak wcześniej tylko kwoty przekraczającej w/w próg.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?