Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Otwarcie sklepu spożywczego

Zatwierdzanie zakładu

Przedsiębiorcy  zamierzający prowadzić sklep spożywczy zobowiązani są wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (PIS) szczebla powiatowego o zatwierdzenie zakładu. Adresatem  w/w wniosku powinna być jednostka inspekcji sanitarnej właściwa ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności wg wzoru określonego załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powyższe zatwierdzanie odbywa się w formie decyzji po uprzedniej wizji lokalnej i sprawdzeniu czy spełnione zostały warunki higieniczne dla przechowywania i dystrybucji żywności w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo. 
Rozpoczęcie działalności sklepu wymaga wcześniejszego zatwierdzenie zakładu jednakże w szczególnych przypadkach owe zatwierdzenie może być warunkowe. W sytuacji rażącego naruszenia warunków sanitarnych PIS może odmówić zatwierdzenia zakładu lub cofnąć wcześniej wydaną w tym względzie decyzję ewentualnie czasowo zawiesić w/w zatwierdzenie.

Przedmiotowe zatwierdzanie nie obejmuje:

 1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
 3. obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. gospodarstw agroturystycznych;
 5. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 6. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
 7. sklepów zielarskich;
 8. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
 9. producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 10. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 11. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
 12. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.


Wpis do rejestru zakładów

Niezależnie od zatwierdzania każdy zakład wprowadzający do obrotu żywność wymaga  wpisania do rejestru zakładów. Czynność ta odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej (przedsiębiorca) złożony do Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed otwarciem sklepu. Wniosek ma postać pisemną i powinien być sporządzony na formularzy określonym w załączniku  nr 2 lub 3  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wpisanie sklepu do rejestru zakładów wprowadzających do obrotu żywność jest konieczne z uwagi na poddanie ich w okresie działalności urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku zmiany urządzeń dystrybucyjnych znajdujących się na wyposażeniu sklepu konieczna jest każdorazowe złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zakładów (załącznik nr 4 w/w Rozporządzenia). Aktualizacji w/w urządzeń należy dokonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
Przedsiębiorca chcący uzyskać potwierdzenie wpisu do rejestru zakładów może wystąpić do PIS ze stosownym wnioskiem. Jego wzór został określony w załączniku nr 6 do cytowanego wcześniej Rozporządzenia.

Wymagania dotyczące sprzedaży i przechowywania żywności

Pomieszczenia ich wyposażenie oraz osoby mające styczność z żywnością muszą spełniać następujące wymogi:

 • maszyny, urządzenia technologiczne, stykające się ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny;
 • elementy robocze urządzeń, blaty stołów, lady powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań. Sprzęt pomocniczy i naczynia kuchenne, deski, itp. powinny być wydzielone dla poszczególnych asortymentów artykułów spożywczych i nieuszkodzone;
 • umywalka do mycia rąk z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą, mydło, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarka do rąk;
 • sprzęt do utrzymania w czystości pomieszczenia i wyposażenia;
 • zapas środków do mycia i dezynsekcji w oznakowanych opakowaniach, przechowywany w wydzielonej szafie;
 • osoby wykonujące prace związane z  obrotem żywnością, które mają bezpośrednią styczność z produktami spożywczymi, muszą być zdrowe i dysponować stosownym, potwierdzającym to, orzeczeniem lekarskim wydawanym na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
 • każda osoba mająca kontakt z żywnością  musi posiadać tzw. książeczkę SANEPID, czyli książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przy jej zakładaniu obowiązkowe jest przeprowadzenie badań 3 próbek kału w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W tej książeczce także lekarz wpisuje orzeczenie dopuszczające do pracy przy żywności.

Czy ta strona była przydatna?