Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Otwarcie straganu, kiosku, ruchomego punktu sprzedaży żywności

  • Zatwierdzanie zakładu

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić stragan/kiosk/ruchomy punkt sprzedaży z żywnością zobowiązani są wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) o zatwierdzenie zakładu. Adresatem  w/w wniosku powinna być jednostka inspekcji sanitarnej  (powiatowa lub graniczna) właściwa ze względu na  siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności. Wniosek należy złożyć co najmniej na 14 dni  przed rozpoczęciem działalności, elektronicznie lub pisemnie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Powyższe zatwierdzanie odbywa się w formie decyzji po uprzedniej wizji lokalnej i sprawdzeniu czy spełnione zostały warunki higieniczne dla przechowywania i dystrybucji żywności w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo. 
Rozpoczęcie działalności straganu/kiosku/ruchomego punktu sprzedaży wymaga wcześniejszego zatwierdzenia zakładu, jednakże w szczególnych przypadkach owe zatwierdzenie może być warunkowe. W sytuacji rażącego naruszenia warunków sanitarnych, PIS może odmówić zatwierdzenia zakładu lub cofnąć wcześniej wydaną w tym względzie decyzję, ewentualnie czasowo zawiesić w/w zatwierdzenie.  
Przedmiotowe zatwierdzanie nie obejmuje obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Spod w/w zatwierdzania wyłączeni są też przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie.

Zobacz, jak uzyskać zatwierdzenie zakładu w Sanepidzie.

  • Wpis  do rejestru zakładów

Zakład wprowadzający do obrotu żywność wymaga też wpisania do rejestru zakładów. Czynność ta zazwyczaj towarzyszy zatwierdzaniu zakładu, choć może dotyczyć także innych przypadków (np. wprowadzanie środków spożywczych trwale opakowanych, gdzie wspomniane zatwierdzanie nie jest wymagane). Wpis odbywa się na wniosek przedsiębiorcy złożony do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed otwarciem straganu/kiosku/ruchomego punktu sprzedaży. Wniosek można złożyć pisemnie lub elektronicznie. Wzór wniosku został określony w załączniku nr 2 lub 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sprawdź, jak uzyskać wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.

Wpisanie straganu/kiosku/ruchomego punktu sprzedaży do rejestru zakładów wprowadzających do obrotu żywność jest konieczne z uwagi na poddanie ich w okresie działalności urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku zmiany urządzeń dystrybucyjnych znajdujących się na wyposażeniu w/w punktów sprzedaży konieczne jest każdorazowe złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zakładów (załącznik nr 4 w/w Rozporządzenia). Aktualizacji w/w urządzeń należy dokonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
Przedsiębiorca chcący uzyskać potwierdzenie wpisu do rejestru zakładów może wystąpić do PIS  ze stosownym wnioskiem. Jego wzór został określony w załączniku nr 6 do cytowanego wcześniej Rozporządzenia.

  • Wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń (jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, i automatów ulicznych

1.    Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, powinny być tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.
2.    W szczególności i w miarę potrzeby:
a)   muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);
b)  powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;
c)   należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;
d)  w przypadku, gdy częścią działalności przedsiębiorstwa spożywczego jest mycie środków spożywczych, należy ustanowić odpowiednie procedury, aby dokonywać tego w sposób higieniczny;
e)    należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;
f)    należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);
g) należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności;
h)  środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie (we) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 

Czy ta strona była przydatna?