Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązek rejestracji przepływu towaru w UE

Osoby prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą polegającą na wymianie towarowej w ramach UE muszą rozważyć konieczność rejestracji przepływu tych towarów pod względem statystycznym. Polega ona na dokonywaniu zgłoszeń intrastat w ramach, których  deklaruje się wszystkie towary będące przedmiotem przywozu lub wywozu z lub do innych państw członkowskich.

  • Zakres podmiotowy

Obowiązek sporządzania w/w zgłoszeń spoczywa na przedsiębiorcach będących osobą fizyczną, prawną  lub jednostką organizacyjną niemającej osobowości prawnej, którzy:
•   są podatnikami podatku VAT;
•   uczestniczą w obrocie towarowym z zagranicą polegającym na wysyłce lub odbiorze  towarów albo posiadaniu towarów stanowiących przedmiot takiej operacji;
•   wartość wspomnianych towarów w ubiegłym roku kalendarzowym przekroczyła  lub w bieżącym roku przekroczy poziom progu podstawowego.
Te same obowiązki wypełniają podmioty, których wolumen obrotu przekraczał tzw. próg szczegółowy. Mają one jednak przymus wypełniania wspomnianych zgłoszeń w sposób bardziej wnikliwy bo obejmujący warunki dostawy, a więc szacujący wartość statystyczną towaru z uwzględnieniem kosztów transportu lub ubezpieczenia przesyłki ponoszonych do granic kraju.
Wartość w/w progów na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco:

Rok Kierunek obrotu Próg podstawowy (zł) Próg szczegółowy (zł)

Progi statystyczne

2013 Przywóz 1.100.000 42.000.000
2013 Wywóz 1.100.000 76.000.000
2014 Przywóz 1.100.000 42.000.000
2014 Wywóz 1.100.000 76.000.000
2015 Przywóz 3.000.000 42.000.000
2015 Wywóz 1.500.000 76.000.000
2016 Przywóz 3.000.000 42.000.000
2016 Wywóz 1.500.000 76.000.000
2017 Przywóz 3.000.000 50.000.000
2017 Wywóz 2.000.000 93.000.000
2018 Przywóz 3.000.000 50.000.000
2018 Wywóz 2.000.000 93.000.000

Wysokość progów statystycznych określana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana w programie badań statystycznych statystyki publicznej na każdy kolejny rok sprawozdawczy.

  • Zakres przedmiotowy

Wymóg rejestracji  statystycznej przepływu towarów  w UE dotyczy zasadniczo towarów unijnych ( uzyskane i wydobyte albo dopuszczone do obrotu na terenie UE ) ale także towarów nieujnijnych  przemieszczanych do innego państwa UE w związku z wykonywaniem procedury celnej uszlachetniania czynnego.
Wykaz towarów ,których przywóz lub wywóz nie jest objęty obowiązkiem sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT został zamieszczony  w załączniku nr 1 do Rozporządzenia KOMISJI (WE) NR 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92

  • Wartość towarów

Za wartość transakcji zaliczanych do przywozu  lub wywozu w systemie INTRASTAT, będących jednocześnie wewnątrzwspólnotowymi nabyciami lub dostawami  towarów uznaje się kwotę będącą podstawą ich opodatkowania podatkiem VAT (tj. bez kwoty samego podatku). Jeśli do podstawy opodatkowania wliczony jest podatek akcyzowy, nie należy go uwzględniać przy wyznaczaniu wartości tych transakcji. Do wartości towarów wlicza się też wartości usługi ,jeżeli została ona nierozerwalnie powiązana z towarem ( np. oprogramowanie na nośniku informatycznym) . W przypadku  towarów celnych za wartość towarów przyjmuje się  cenę ich sprzedaży gdyby były one w swobodnym obrocie .
Z kolei kurs waluty służący do ustalenie wartości statystycznej w/w towarów  zależny jest od statusu towarów i oparty został  odpowiednio na kursie podatkowym lub celnym.

  • Zgłoszenia intrastat

Zgłoszenia  towarów do rejestracji statystycznej dokonuje się  w formie elektronicznej.

Forma elektroniczna polega na sporządzeniu i przesłaniu odpowiedniego komunikatu.

  • przy wykorzystaniu kreatora zamieszczonego na portalu internetowym służby celnej:  www.puesc.gov.pl
  • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: puesc@mf.gov.pl

Korzystanie z portalu PUESC wymaga uprzedniego założenia konta, zarejestrowaniu się na portalu oraz zarejestrowania podmiotu, który reprezentujesz a także zarejestrowaniu jego reprezentacji (stowarzyszenie twojej osoby z firmą). Sposób postępowania opisuje instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.

Zgłoszenie elektroniczne winno być zgodne ze specyfikacją XML, opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce; Systemy informatyczne →INTRASTAT →Specyfikacje.

Aby ułatwić osobom zobowiązanym samodzielne tworzenie zgłoszeń elektronicznych, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce: Systemy informatyczne→INTRASTAT→ist@t, został udostępniony bezpłatny program ist@t2, służący do generowania zgłoszeń INTRASTAT w wymaganym formacie. Więcej informacji na temat programu wraz z jego najnowszą wersją można znaleźć w zakładce ist@t. Program ten można znaleźć także na platformie PUESC.

  • Nadzór nad dokonywaniem zgłoszeń Intrastat

Rozliczeniem zgłoszeń INTRASTAT oraz badaniem ich poprawności, a także administratorem systemu jest Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Wydział Intrastat w Lubieszynie działający pod adresem: Lubieszyn 11i 72-002 Dołuje. Adresy e-mailowe i kontakt podane są na stronie puesc.


Termin wykonania obowiązku przypada najpóźniej na 10 dzień  kolejnego miesiąca i powinien obejmować  okres  sprawozdawczy  tj. poprzedni miesiąc kalendarzowy. Dopuszcza się też  składanie zgłoszeń cząstkowych.
 

  • Konsekwencje prawne niedokonania zgłoszeń INTRASTAT


W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązku dokonania zgłoszenia INTRASTAT ww. izba trzykrotnie, upomina pisemnie osobę zobowiązaną o konieczności  zrealizowania ciążących na niej obowiązków.
Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego pisemnego upomnienia :
1)    nie dokonała zgłoszenia INTRASTAT lub
2)    nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT
- izba może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3.000 zł. za każdy okres sprawozdawczy.
Karę pieniężną nakłada się w drodze decyzji.

Całość informacji:

Tekst rozporządzenia na stronie sejmowej
Instrukcja  w sprawie Intrastat na stronach GUS lub PUESC.

Czy ta strona była przydatna?