Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Procedura uproszczona - wpis do rejestru zgłaszającego

Procedury uproszczone pozwalają na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi poprzez zniesienie formalności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego.
Jak pokazuje praktyka stosowanie procedur uproszczonych jest już nie tylko przywilejem niektórych przedsiębiorstw, lecz koniecznością, by utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Procedurę uproszczoną może realizować każde przedsiębiorstwo zajmujące się importem czy eksportem towarów, jak również agencje celne spełniające wymogi określone w przepisach prawa celnego.
Uproszczony system obejmowania towarów procedurami celnymi jest wiodącym systemem w krajach Unii Europejskiej. Realizacja tej procedury powoduje w praktyce przejęcie przez firmy posiadające status zaufanego importera/eksportera formalności związanych z odprawą celną, a zadanie Służby Celno-Skarbowej sprowadza się do selektywnej kontroli prawidłowości dokonywanych przez podmioty gospodarcze w sposób uproszczony zgłoszeń celnych.

Wpis do rejestru w przywozie

Najbardziej zaawansowane uproszczenie związane z wpisem do rejestru zgłaszającego polega na przedstawieniu organom celnym towaru „na odległość”, czyli w miejscu uznanym położonym na terenie firmy innym niż plac odpraw celnych. Jednocześnie zgłoszenie celne przyjmuje postać wpisu do rejestru zatwierdzanego przez te organy. Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, wpisy do wspomnianego rejestru są przenoszone do typowego zgłoszenia celnego (zgłoszenie uzupełniające) przygotowanego na formularzu SAD lub w postaci pliku elektronicznego. Wniesienie opłat przywozowych odbywa się natomiast w połowie kolejnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Przeczytaj jak uzyskać pozwolenie na odprawę poprzez wpis do rejestru zgłaszającego.

Uproszczenia w wywozie

Jeszcze łatwiej jest w przypadku wywozu. Towar również jest przedstawiany służbom celnym w miejscu uznanym, natomiast zgłoszenie celne realizuje się bezpośrednio poprzez komunikat elektroniczny wysyłany za pośrednictwem systemu AES (system kontroli eksportu) lub platformy BCP. Po akceptacji zgłoszenia eksporter otrzymuje wywozowy dokument towarzyszący (EAD), który wręcza kierowcy w celu jego okazania na granicy w trakcie wykonywania procedury wywozu. W tym przypadku nie ma potrzeby prowadzenia rejestru. Nie ma też wymogu dokonywania powtórnego zgłoszenia celnego, tzw. zgłoszenia uzupełniającego.

Korzyści z uproszczeń

Procedury uproszczone dają przedsiębiorcom szereg ułatwień i korzyści:

  • oszczędność czasu - znika konieczność oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez urząd celno-skarbowy, czas oczekiwania na decyzję urzędu nie przekracza 2 godzin,
  • zmniejszenie kosztów: dostarczenia towarów do urzędu celnego, postoju samochodów, obsługi administracyjno-biurowej; towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności,
  • zapewnienie szybkiego dostępu do importowanego towaru,
  • możliwość dokonywania zgłoszeń celnych poza godzinami pracy urzędu celno-skarbowego,
  • możliwość racjonalnego planowania dostaw,
  • możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,
  • obniżenie kosztów magazynowania,
  • możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,
  • podniesienie efektywności pracy i lepszą jej organizację.

Aspekt podatkowy uproszczeń

Jednym z ważniejszych uprawnień wynikających z uproszczeń jest możliwość nieopłacania podatku VAT w imporcie. Stosowanie uproszczeń w tej formie powoduje, że po zawiadomieniu naczelnika urzędu celno-skarbowego i urzędu skarbowego podatek VAT może być rozliczany w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K). W efekcie znosi się obowiązek jego świadczenia pieniężnego. Niestety rozwiązanie to nie może być stosowane przez podmioty, które nie są podatnikami podatku VAT.
Tego rodzaju ułatwienie, nazywane odprawą fiskalną, ma być przeciwwagą dla wszystkich odprawiających się w Hamburgu, gdzie podobne rozwiązania tyle, że oparte na instytucji przedstawiciela podatkowego, zyskały na popularności i spowodowały duże zainteresowanie tamtejszymi odprawami.


Podstawa prawna: